ДО: ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
КОПИЕ ДО: 
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

№005/10.05.2021

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,Асоциация общество и ценности стартирахме дейността си 2007г. с цел да се противопоставим на опитите на управляващите да легализират проституцията в България. Подобен закон щеше да има пагубни за жените, децата и семействата последици, свързани с рязко увеличаване на сексуалната експлоатация и трафика на жени и деца. От тогава насам сдружението ни активно се противопоставя на подобни политики насочени срещу човешкото достойнство и свобода, брака и семейството.

Въз връзка с предприетите от Вас действия насочени за защита на жените от насилие, домашно насилие и насилие основано на пола е много важно да вземете предвид последствията за жените от редефиниране на пол и полова идентичност, различни от биологичните, вкл. с конвенции като Истанбулската[1]

Подобни действия доведоха до нарастване на насилието над жени и момичета в спортните състезания за жени, защитените жилища и помещения за жени, детските градини и училища в редица страни. Силно безпокойствие буди разрешението за прехвърляне на 255 мъже, идентифицирали се като транссескуални и небинарни в женските затвори в Калифорния[2]. ​

Категорично сме против насилието под каквато и да е форма. България отдава голямо значение на защитата на жени от насилие и е приела засилени мерки в националното законодателство в тази област.

[3] Продължават усилията за подобряване на законодателството, политиките и мерките за справяне с променящите се предизвикателства. Няма как обаче да защитим жените от насилие ако не вземем предвид биологичните различия между мъжете и жените и насърчаваме равнопоставен достъп и възможности на биологични мъже, излагащи на реална опасност сигурността, здравето и живота на жените.  В решение №13 от 27.07.2018 г. на Конституционния съд на България, по отношение на пола и защитата на жени, във връзка с Истанбулската конвенция се посочва: “Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон.

Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност.“

Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент.”[4] С оглед защитата на жени от насилие, домашно насилие и насилие основано на пола считаме, че употребата   на термини като “gender” (‘пол’/ ‘социален пол’) и “gender identity” (‘полова идентичност’), за които няма ясни и общоприети определения и които имат различно значение в държавите-членки на ЕС следва да се избягва. 
​В тази връзка в отговор до Съвета по правата на човека към ООН от 15.02.2021г. правителството ни посочва: „Правителството на Република България представя тълкувателна клауза на текста на препоръките като цяло: Във всички разпоредби и във връзка с всички препоръки, където се използват термините „пол” (gender) и/или „полова идентичност” (gender identity), България разглежда терминологията в светлината на бинарния модел на половете, заложен в Конституцията на Република България, където физическите атрибути са неделимо свързани със социалните конструкции.“[5] Използването на неясна терминология създава правна несигурност и непредвидимост на последиците, на правния ред и отслабва националната защита по отношение на жените.  В тази връзка апелираме към Вас да отстоявате и насърчавате националната компетентност и право на страните членки по отношение борбата срещу насилието над жени и момичета, домашното насилие и насилието на база пола. Асоциация Общество и ЦенностиСтановището на англисйки език вижте тук: Our appeal to the European Commission in relation to gender based policies against violence

[1] До какво доведе Истанбулската конвенция в Европа?

[2]https://www.christianpost.com/news/california-moving-men-to-womens-prisons-is-wrong-feminists-say.html?fbclid=IwAR2oTPkXOe48WaQkNkoeT1nMsjYJDadWV1Yi81s-zFeUAcVDtWF5kKbf5KA

[3] В Наказателения кодекс, Закона за защита от домашното насилие, Закона за закрила на детето, Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, Закона за защита от дискриминация.           

[4] http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310
Още от решението на Конституционния съд във връзка с пола: “Накратко, понятието „пол“ се използва от конституционния законодател  като единство от биологично детерминираното и социално конструираното. Социалното измерение в Конституцията не създава социален пол, независим от биологичния…Изискванията на чл. 4, § 3 от Конвенцията биха наложили в Република България да се създадат процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния, в разрез с Конституцията.”  

[5] Отговорът е във връзка с препоръките към България от страните членки към Съвета за правата на човека към ООН. Response of the Government of Bulgaria on the recommendations addressed within the third cycle of the Universal Periodic Review, 6 November 2020 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BGindex.aspx

* Подобно становище бе изпратено с изх. №004 на 29.04.2021г. във връзка с консултацията на ЕК по повод консултацията за защита от насилие на база пол.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *