ДО:МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ЗАЯВЛЕНИЕЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ОТ АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ
ОТНОСНО: Позиция на България относно Резолюция на ООН A/C.3/76/L.45/Rev.1 
Изх. №001/17/01/2022г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
 
На 16 декември, 2021г. Общото събрание на ООН е приело без гласуване, с консенсус, резолюция на ООН A/C.3/76/L.45/Rev.1 Укрепване на ролята на Организацията на обединените нации в насърчаването на демократизацията и засилване на периодичните и почтени избори[1].
 
В текста на Резолюцията са включени два термина:
– “полова  идентичност“ (англ. gender identity), различна от биологичната, в точка 7 на 7 страница от документа и
– „жени в цялото им разнообразие“ (англ. women in all their diversity), включващ също биологични мъже, които се самоидентифицират като жени (страници 2 и 4 от документа).

От видеозаписа на пленарното заседание на Общото събрание на ООН от 16 декември 2021г. се вижда, че за разлика от други държави, които изразяват своите резерви[2], България подкрепя мълчаливо и безрезервно Резолюцията.

Същевременно България е гласувала против направените от други държави предложения за отпадане от Резолюцията на термините:
– „полова идентичност“, различна от биологичната (gender identity) [3]
– “жени в цялото им разнообразие” (women in all their diversity)[4]

Имайки предвид:
1. Решения на Конституционния съд (КС) на РБ, по отношение на пол и полова идентичност, № 13 от 27.07.2018г.[5] и №15 от 26.10.2021г.[6];
2. Разпоредбите на Закона за Конституционния съд (чл. 14 ал. 6), според които решенията на КС са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани, включително и за представителите на България в ООН;
3. Официално становище на България от 15.02.2021г. до Съвета за правата на човека към ООН, относно значението на термина „пол и полова идентичност“, в което страната ни изрично застъпва конституционното значение на термините[7];

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ни бъде предоставена следната информация:

На какво се основава позицията на България нито да подкпрепи предложенията на други държави за отпадане на термините gender identity и women in all their diversity от текста на резолюция на ООН A/C.3/76/L.45/Rev.1., нито да направи резерва по отношение на тяхното значение?

Бихме искали да получам Вашия отговор по електронен път –  на ел. поща на сдружението: [email protected] , в установения по закон срок.

С уважение,

МИХАЕЛА ДЖОРГОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СДРУЖЕНИЕ “АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ”

[1] Резолюция на ООН A/C.3/76/L.45/Rev.1 Strengthening the role of the United Nations in the promotion of democratization and enhancing periodic and genuine elections
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/C.3/76/L.45/REV.1

[2] Вижте след 49 минута видео записа на: https://media.un.org/en/asset/k13/k13g12g9cf?inf_contact_key=bc18ddece09a7676b57562e5098e5d1acc0558ed5d4c28cbfab114022b1ec50d

[3]https://www.un.org/en/ga/third/76/docs/voting_sheets/L.45.Rev.1.oral.amendment.OP7.pdf?inf_contact_key=1d2ae05a9e4989d0f72524d797e741f9d18a532c4142cb79caf2b269de1401fa предложение 1

[4]https://www.un.org/en/ga/third/76/docs/voting_sheets/L.45.Rev.1.oral.amendment.PP9.pdf?inf_contact_key=2d8c7c2282c261f0321ca9575628bdb0f651f238aa2edbb9c8b7cff03e0b16a0 предложение 2

[5]http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

[6]http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/5aca41e4-659e-42dc-80a5-c3f31746898b

[7]https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BGindex.aspx
Във връзка с препоръките към България на 6.11.2020г. от страните членки към Съвета за правата на човека към ООН, страната ни посочи в отговор относно значението за пол и полова идентичност на 15.02.2021г. следното:
„Правителството на Република България представя тълкувателна клауза на текста на препоръките като цяло: Във всички разпоредби и във връзка с всички препоръки, където се използват термините „пол” (gender) и/или „полова идентичност” (gender identity), България разглежда терминологията в светлината на бинарния модел на половете, заложен в Конституцията на Република България, където физическите атрибути са неделимо свързани със социалните конструкции.“

Новината по повод писмото може да видите на:
България подкрепи спорни понятия в резолюция на ООН

Подобни статии

3 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *