Фактическите съжителства са безмислени и не защитават децата. Те са в нарушение на Конституцията на Република България. Асоциация Общество и ценности, заедно с още 20 неправителствени организации категорично настояват чл. 13 от Законопроекта за семеен кодекс да отпадне.

Въвеждането на новата форма на фактическото съпружеско съжителство с чл. 13 е напълно излишно и се обезмисля с новите промени касаещи брака:


Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net

– – отпадането на 30-дневния срок за предварително заявяване за сключване на брак
– – възможността за бърз и лесен развод
– – възможността за регулиране на имуществените отношения (чрез законов режим на общност, на разделност и договорен режим) преди или по време на брака

Заключение: Облекчените изисквания за сключване и разтрогване на брак, както и възможността за договаряне на имуществените въпроси напълно обезмислят въвеждането на фактическите съжителства.

Въвеждането на фактическите съжителства не означава, че децата ще бъдат припознати от бащата

Този режим е пожелателен и не е закрепен с някаква санкция или стимул да се избере. Ако не е задължително (а то няма как да е), фактическото съпружеско съжителство остава напразен опит за регулиране на този тип отношения. Един мъж ако не иска да отиде до районния съвет, за да сключи брак, защо да ходи да регистрира фактическо съжителство.

Това, че се легализира ФСС (фактическото съпружеско съжителство) не означава, че двойките заварени в това положение или бъдещите такива ще пожелаят да го сключат. Няма стимули за това бащата да поеме отговорността си.

ФСС не защитава децата
Не са описани процедурите, по които могат да бъдат защитени правата на децата. Докато при един развод е ясно как се установяват родителските права.

При ФСС не е решен въпросът за издръжката

При прекратяване на ФСС имуществените отношения остават неизяснени.

ФСС не е в интерес и не защитава майките

Дори не е изяснена процедурата, по която един партньор ще бъде уведомен, ако другият е решил да прекрати съжителството. 

При ФСС не е посочена процедурата по установяване на родителските права и отговорности. ФСС предполага възможността децата да бъдат фактически изоставени от единия или дори от двамата родители.

ФСС узаконява полигамията и кръвосмешението:
• Един мъж или жена може да сключи същевременно брак и да регистрира ФСС. 
• Няма забрана за избягване на съжителство с родственици по права и съребрена линия.

С ФСС се узаконяват противоречиви медицински практики:
• При тях отпадат изискванията за предварителен медицински преглед.

Узаконяването на фактическите съжителства ще наложи узаконяване на хомосексуалните съжителства.

Становището на Комисията за защита от дискриминация към НС от 01.07.2008 г. сочи, че фактическите съжителства нарушават българското законодателство както и международни конвенции, които България е ратифицирала. (чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр.; Междунар. актове за правата на човека – чл. 17 във връзка с чл. 26 от Международния пакт за граждански и политически права, чл. 8 във връзка с чл. 14 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.)

Според КЗД следва Народното събрание да промени формулировката така, че ФСС да важат и за двойки от един и същи пол, за да не са дискриминативни и в нарушение на законодателството, каквато е препоръката на Комисията.

С легализирането на фактическите съжителства, ще последва легализиране на гей съжителствата. Това директно ще даде права на хомосексуалните двойки във фактическо съжителство да осиновяват деца.

Чл. 85. (1) Никой не може да бъде осиновен едновременно от две лица, освен ако те са съпрузи. (2) Никой не може да бъде осиновен втори път, докато не е прекратено съществуващото осиновяване. 
(3) Забраните по ал. 1 и 2 не се прилагат по отношение на съпруга на осиновителя и на партньора на родителя при регистрирано фактическо съпружеско съжителство.

Мита за припознаването на бащинството
• Днес половината от децата се раждат в общност без брак ( доказването на бащинство става с припознаване или по съдебен ред). От „извънбрачните” деца (50%) с неустановено бащинство остават около 25%. Предлаганият механизъм няма как да задължи бащите към припознаване. Напротив, държавата трябва да намери адекватен механизъм, за установяване на бащинство по съдебен път. Легализирането на ФСС не означава припознаване на децата.

Фактическото съпружеско съжителство е опит за «легално» заобикаляне на Конституцията и я нарушава. 
• Най-честият случай е съжителството да прерасне в брак. Статистиките сочат, че 70-80% от съжителстващите на семейни начала сключват брак след раждането на детето. Българинът счита брака за една от най-стабилните институции. Чрез фактическото съжителство България се връща назад към примитивните форми на държавно устройство от полигамен вид.

В Конституцията на Република България ясно се казва в чл. 46. (1) «Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Законен е само гражданският брак.»

От въвеждането на ФСС ще последва бум на неуспешни съжителства и разводи а оттам и сериозни социални последствия.

И към момента децата родени в такива съжителства имат и се ползват с всички права, като децата родени в брак.

Всичко това напълно обезмисля въвеждането на Фактическите съпружески съжителства и настояваме чл. 13 да отпадне от Законопроекта за Семеен кодекс.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *