Тексът по-долу е на база информацията в брошурата “Информирай се! Нов закон за социалните услуги“, качена в сайта: https://daspasimdecatanabulgaria.com.

Въпреки, че Стратегията за детето е спряна последните промени*  в законодателството включват:

• Извеждане по сигнал: могат да изведат детето ви спешно само по сигнал, вкл. анонимен, без съдебна заповед (Правилник за прилагане на ЗЗД, чл. 33 и чл. 10 ал. 5; чл. 36г, чл. 36д от Закона за социалните услуги, във връзка с чл. 27(1) от Закона за закрила на детето ДВ бр. 24 от 22.03.2019г., в сила от 01.01.2020г., стр. 35 и стр. 36 и чл. 23 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.)

• Родителите се считат за виновни. Едва след един месец ще трябва да доказвате пред съда, че сте невинен, ако можете и имате пари за адвокати – чл. 27(2) от ЗЗДетето. 

• Домът ви не е защитен. По сигнал социален работник ще може да влезе в дома ви без съдебна заповед и да състави социален доклад с огромно количество лична информация (като напр.: храна, разпределение на помещенията, грижа за вида на жилището ви, оборудване, удобство и комфорт за детето, хигиена и др.;) чл. 10 (1) и приложение 1 от Наредбата, изм. с постановление на МС N 0104/02/05/2019г.

• Въз основа на преценката на социален работник ще се оценява вашата родителска компетентност, ще ви се дават задължителни предписания как да си гледате децата (чл. 11 Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция), или ще ви се наложат “мерки за закрила”, вкл. отнемане на детето (чл. 14(3) и чл. 20(2) Нар.). Може изобщо да не се предприемат “мерки за реинтеграция” (чл. 17 (2) Нар.), и детето да се даде за осиновяване (чл. 93 (2) и (3) СК) вкл. в чужбина.

• Няма отговорност: отговорност за фалшиви сигнали, за неправомерно отнемане на деца, за неверни доклади и прочее, няма предвидена.

• Частни фирми/НПО изземват държавни функции (чл. 30 от ЗСУ). Могат да ви наложат задължителни социални услуги (чл. 21, ал. 1, т. З от ЗЗДет. във връзка с чл. 18, ал. 1 и 4 от ППЗДет.)

, извършвани от частни лица “доставчици на социални услуги”, дори и чужди/чуждестранно финансирани (чл. 41 ал. 2 от ЗСУ). Тези частни лица ще избират и контролират приемните семейства, ще дават становища за пред съда дали сте годни за родители, ще ви дават задължителни предписания, ще се намесват при родителски спорове, ще получават лична информация от лекари и институции и др. За дейността си тези доставчици ще получават пари от бюджета, от такси от гражданите (каквито сами си определят) и от чуждестранните си спонсори.

• Всяко дете може да бъде счетено за “дете в риск,” поради неясно дефинирани критерии. Например на: самотен родител, многодетно семейство; при: недостатъчна жилищна площ, недостатъчно доходи, увреждания/болест в семейството, отсъствия от училище и много други, както и “други обстоятелства” по преценка на социалния работник §1 ЗЗДЕТ., §1 ППЗДЕТ., чл.4-6 Нар. МС

• На “Телефонът на доверието: 116 111”, който се обслужва от частна неправителствена организация, с чуждестранно финансиране всеки може да подаде сигнал срещу вас, вкл. и вашето дете. 

• Според Наредба 13 от 21.09.2016г.  граждани и неправителствени организации могат да образоват децата в училищата и детските градини в сферата на сексуалното образование, което е част от здравното.** 

Какво се случва?

Приватизира се социалният сектор от група НПО-та- “доставчици на социални услуги” и той се монополизира.

Извадки от Закона за социалните услуги
• Частни фирми – НПО-та „доставчици на социални услуги“ (чл. 30 от ЗСУ), могат да бъдат както ЧУЖДЕСТРАННИ лица – чл. 30, т. 2 от ЗСУ, така и ЧУЖДЕСТРАННО ФИНАНСИРАНИ –  чл. 41, ал. 2 от ЗСУ.
•  Чуждестранните доставчици няма да имат нужда дори от ЛИЦЕНЗ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ В НЯКОИ СЛУЧАИ: чл. 31, ал. 3 от ЗСУ.
ФИНАНСИРАТ се от ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ + ТАКСИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ – доставчиците сами си ги определят! ( чл. 48, ал. 3  от ЗСУ)  + ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИМ „СПОНСОРИ” (чл. 41 от ЗСУ).
•    Доставчиците имат основно участие В ПРИЕМНАТА ГРИЖА: нов чл. 34а от Закон за закрила на детето.
•   При спорове за родителски права тяхното СТАНОВИЩЕ дали сте ГОДНИ ЗА РОДИТЕЛ ще се използва пред съда: нов чл. 138а от СК.
•   Доставчиците имат ДОСТЪП ДО ВСИЧКИТЕ НИ ЛИЧНИ ДАННИ: чл. 81, ал. 1 от ЗСУ
•  МЕРКИ ЗА „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“ се предоставят като СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, вкл. задължителни: чл.88, ал. 2 от ЗСУ и чл. 74, ал.1 от ЗСУ, чл. З6д, ал. 3 от Закон за закрила на детето; чл. 4, т.1, т.4 и т. 5; чл. 20, ал. 2 и чл. 23, т. 2 от Закон за закрила на детето: мерки за закрила на детето – „социални услуги”.
• Доставчикът е член и на МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ СИЛОВ ЕКИП за извеждане ИЗВЪН СЕМЕЙСТВОТО НА ДЕТЕ само по СИГНАЛ (чл. 36 ал. 3 Закон за закрила на детето)

Закон за социалните услуги: www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191914

Виж също последните промени обнародвани в ДВ. бр.24/22 март, 2019г, в сила от 01.01.2020 г.

* Проверка на екипа ни установи, че част от посочените по-горе промени са вече в сила и се прилагат в сега действащото законодателство (като разглеждането на анонимни сигнали, определението за „дете в риск“, законово регламентираната възможност за провеждане на ранно сексуално образование и други).

Материалът е на база информацията в брошурата на:
https://daspasimdecatanabulgaria.com
“Информирай се! Нов закон за социалните услуги” (виж по-долу брошурата)

**https://www.sva.bg/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%be/

Наредба 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136914662

Още по темата вижте в Становището на адв. Виктор Костов, по повод срещата на 04.07.2019г. с народни представители в Парламента тук.

Подобни статии

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *