Често се случва да се възмутим от някоя вулгарна реклама, в телевизионни или радио клипове, в интернет, социалните мрежи или на билбордове, витрини, фасади на търговски обекти, достъпни за деца и подрастващи.

Когато става дума за реклама, която нарушава “добрите нрави” и “благоприличие”, включва “прекалена еротика” или “промотира прекалена податливост на сексуалността“ и би могла да предизвика “психическа, морална или физическа вреда у деца или подрастващи”*   всеки от нас може да подаде жалба онлайн до Националният съвет за саморегулация (НСС). 

Най-лесно това става като попълни онлайн формуляра на сайта на НСС на: https://www.nss-bg.org/start-trial
В жалбата се посочват: име, фамилия, имейл, информация за рекламата, оплакване, мотиви (в какво се състои искането, изложение на обстоятелствата). Може да се приложи файл, като доказателство в подкрепа на жалбата.

Националният съвет по саморегулация е органът, който обръща внимание на всяка жалба и в рамките на месец излиза с подробно решение, въз основа на разпоредбите в Етичния кодекс. В края може да видите част от текстовете в него свързани с благоприличието, социалната отговорност,  децата и подрастващите и други важни положения в Кодекса.

На сайта на Националния съвет за саморегулация може да видите как комисията е приложила Етичния кодекс в своите решения: https://www.nss-bg.org/verdict
Следват няколко примерни решения:

Решение за реклама на секс шоп в близост до училище и детска градина:
https://www.nss-bg.org/files/901e35d9cefdf3edacb996c533a5dfe9.pdf

Решение относно реклама съдържаща голота на витрина в столичен МОЛ
https://www.nss-bg.org/files/9892d069f033079d9577e825f16bf937.pdf

Решение относно реклама на Пийпшоу на обществено място
https://www.nss-bg.org/files/bc1ccf111f89b72ac2ef10c1501c6355.pdf

Решение относно еротични банери публикувани на сайта zamunda.net
https://www.nss-bg.org/files/e34a134bcd864f3fd37b2921e110b800.pdf

Решение относно реклама показваща детска голота:
https://www.nss-bg.org/files/98d42457b33f8296eb9d97fbf0fef98b.pdf

Решение за реклама, която промотира сексуалност между две жени и мъж
https://www.nss-bg.org/files/35cae8534a225f18283bad0f0e490c6f.pdf

Други подобни решения, засягащи детската психика, поведение и здраве, и не само, може да намерите на: https://www.nss-bg.org/verdict

В рамките на месец НСС излиза с решение, предоставяйки възможност и на другата страна да даде своето становище. При подаване на жалбата не е необходимо да се цитират членове от Кодекса, но е важно да се приложи доказателство в подкрепа на жалбата, като се посочат обстоятелствата, аргументите и исканията. 

Подаването на жалби може да промени много. Отстраняването на вредни за децата и подрастващите реклами може да ги предпази от това да се поддадат на определени сексуални внушения и рисково поведение, както и от редица психически, морални и физически вреди.

Жалбата си може да подадете, като попълните формата на: https://www.nss-bg.org/start-trial

Полезни извадки от Националните Етични Правила за реклама и търговска комуникация в Република България, свързани с благоприличие, социална отговорност, деца и подрастващи и още: 

Член 1
Общи условия

1.1. Всяка търговска комуникация трябва да бъде изготвена с чувство на отговорност към потребителя и обществото. 

1.2. Всяка търговска комуникация трябва да бъде съобразена със закона, благоприлична, почтена, честна и правдива. 

Член 2. Благоприличие
„Търговската комуникация не трябва да съдържа твърдения или аудио или визуални елементи, които да нарушават добрите нрави или да могат да се определят като вулгарни или отблъскващи, според общоприетите морални норми в съответната държава и култура“. 

Член 4. Социална отговорност 

4.1. Търговската комуникация трябва да уважава всички аспекти на човешкото достойнство.

4.2. Търговската комуникация и не трябва да съдържа, подбужда или толерира никаква форма на обида или дискриминация, включително такава на базата на раса, национална принадлежност, религия, социална или политическа принадлежност, пол, възраст, увреждания или сексуална ориентация, без изброяването да е изчерпателно. 

4.8. Търговската комуникация не трябва да съдържа порнографски сцени или да съдържа, толерира или подбужда сексуално насилие. 

4.9. Търговската комуникация не трябва да показва прекалена еротика и да промотира прекалена податливост на сексуалността чрез изобразяване на насърчаване и готовност за секс, разголване на човешкото тяло по неподходящ начин и не трябва да представя продукта като средство за отстраняване на сексуални бариери. Човешкото тяло може да се показва само при зачитане на правата на личността и човешкото достойнство. 

Член 17. Деца и подрастващи
17.1. Специална грижа трябва да бъде положена при търговската комуникация, насочена към или с участието на деца и подрастващи. Такава комуникация не трябва да подкопава доброто обществено поведение, начин на живот и нагласи. 

17.2 Търговска комуникация:

17.2.1. за продукти, забранени или неподходящи за употреба от деца или подрастващи, не трябва да бъдат рекламирани в медии с основна аудитория деца или подрастващи;

17.2.2. насочена към деца и подрастващи, не трябва да се публикува или излъчва в медии, чието цялостно редакционно съдържание създава опасност от увреждане на физическото, писхическото, нравственото и/или социалното развитие на децата и подрастващите.

17.5. Търговската комуникация не трябва да съдържа никакви твърдения или визуално представяне, които биха могли да предизвикат психическа, морална или физическа вреда у деца или подрастващи. 

17.8. Търговската комуникация не трябва да омаловажава авторитета, отговорностите или преценката на родителите, съобразени с приетите социални и културни ценности.

17.12. Никаква търговска комуникация, свързана с хазарт, алкохол и тютюневи изделия няма да бъде предназначена или насочвана към деца и подрастващи.

Съдържанието на Етичния кодекс, неговия бхват, цели и приложение може да видите на: https://www.nss-bg.org/kodeks

В случай, че подготвяте търговска или маркетинг реклама или съобщение и искате да сте сигурни, че отговаря на приетите в кодекса стандарти бихте могли да се възползвате от възможността за Copy Advice, която комисията към НСС предлага.

Ето какво още е добре да знаем за Кодекса и неговия обхват и действие:

„Кодексът няма силата на закон и не се отнася до въпроси, регулирани от закона.
Въпреки това, съществуват области на припокриване на целите на регулацията и саморегулацията, съответно на обхвата на законите и на Етичния кодекс.“
„Кодексът се прилага винаги в рамките на приложимото законодателство, но той не измества законите, регулиращи рекламата и търговската комуникация в България, а представлява тяхно „етично допълнение“. Поради това си естество, текстовете на Кодекса задават стандарти за етично поведение и често са по-детайлни от тези в законите.“

„Кодексът предлага лесен и достъпен начин за решаване на възникнали спорове и най-често предотвратява административно-наказателни производства и граждански спорове…“

Обхват
Кодексът се прилага за всяка форма и канал за комуникация на реклама и маркетинг, приети в най-широкия им смисъл на търговска комуникация – дейности, които директно или индиректно стимулират продажбите на всякакъв вид стоки и услуги (включително корпоративните и институционалните) или промотират търговски марки и наименования, независимо от използваните канали и средства за комуникация (виж Дефиниции), включително, но не само:
    •    аудио и аудио-визуални комуникации: телевизия, радио и други медии в ефира, кино, видео и пр.;
    •    печатна комуникация във вестници, списания, брошури, плакати, бюлетини, каталози и др. подобни;
    •    комуникация в други медии, изложени на публични места, вкл. движещи се образи;
    •    търговска комуникация върху опаковки, инструкции за употреба и други промоционални материали; 
    •    рекламно съобщение, публикувано срещу заплащане в пари или срещу друго реципрочно задължение, когато съдържанието е в контрол на рекламодателя/маркетинг оператора, а не на издателя;
    •    социална реклама и такава свързана с благотворителност, спонсорство и пр.;
    •    търговска комуникация на местни и централни органи на властта;
    •    комуникации, свързани с промоционални действия, вкл. в местата на продажба, дегустации, игри и лотарии, събитийни търговски комуникации;
    •    комуникация в електронни средства за обработка и предаване на информация, включително, но не само:
◦    дисплеи (статични и движещи се изображения),
◦    текстови съобщения,
◦    платени включвания или търсения,
◦    интернет банери,
◦    вирусни търговски съобщения (virals), произведени и/или разпространявани от рекламодатели/маркетинг оператори, 
◦    вирусни търговски съобщения (virals) и съдържание, генерирано от потребители, произведени и разпространявани от физически лица потребители, вкл. влиятелни личности („инфлуенсъри“), със съдействие, подкрепа, редакционен контрол или срещу престация от рекламодател/маркетинг оператор,
◦    търговска комуникация във фирмени интернет сайтове,
◦    реклами в онлайн игри,
◦    червен бутон,
◦    онлайн корпоративни комуникации,
◦    DVD/CD Rom,
◦    цифрови билбордове,
◦    sms- и mms-съобщения,
◦    фиксирани и мобилни телефони и други електронни комуникации (eлектронна поща и други подобни).

Извън обхвата на Кодекса са:
    •    блогове, върху които не се упражнява редакционен контрол и/или не извършват комуникация срещу заплащане или насрещна престация от какъвто и да е вид от страна на рекламодател;
    •    комуникация с образователна цел или информация по важни за обществото теми, когато такава комуникация не е свързана с търговския интерес на инициатора;
    •    комуникация, чиято основна цел е да забавлява или да образова, а не е търговска, като например съдържанието на: телевизионни програми, филми, книги, списания или видеоигри, не е обхваната от този Кодекс;…

Изпълнение на решенията 
За членовете на НСС, решението на Етичната комисия е задължително, като срокът за изпълнение е 5 работни дни от датата на получаване на решението, освен ако в самото решение не е постановено друго.
За онези, които още не са членове на НСС, решението на Етичната комисия не може да бъде задължително. В този случай, НСС изисква от виновната страна в определения срок доброволно да преустанови нарушението.
В случай, че ответната страна по жалбата не изпълни доброволно решението, НСС уведомява за случая всички свои членове и обществеността. НСС може да поиска от свои членове-медии да преустановят излъчването на въпосната реклама, която е в нарушение на Етичния Кодекс. В определени случаи може да уведоми релевантните регулационни органи и неправителствени организации, като приложи копие от решението и всички събрани по случая доказателства. 
––
Жалба, подадена повторно по въпрос, по който вече има решение, не се разглежда, освен ако е във връзка с изпълнението на решението или се основава на нови факти и обстоятелства. Решенията по такива оплаквания касаят само новите факти и обстоятелства.
В случай на приложимост на етичните правила към регистрираната жалба, се образува процедура.​

Вижте повече на: https://www.nss-bg.org/kodeks

Не пропускайте да споделите Вашия опит в тази сфера в коментарите по-долу или ни пишете на: [email protected]

Източник: Асоциация Общество и Ценности, www.sva.bg

* Цитатите са от Етичния  кодекс за реклама и търговска комуникация у нас, чл. 2, чл. 4.9 и чл. 17.5.

Подобни статии

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *