ДО: БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ И
ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ В ЕС
КОПИЕ ДО:
МЕГЛЕНА КУНЕВА, ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ
ИВАЙЛО КАЛФИН, ЗАМ. МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ, МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДАНИЕЛ МИТОВ, МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Уважаеми Г-Н БОРИСОВ, 

Обръщамe се към Вас във връзка с предвиденото тези дни обсъждане, по време на срещата на Съвета на министрите, на предложението за Директива за прилагане на принципа на равно третиране, без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждания, възраст или сескуална ориентация (СОМ (2008) 426). Това е т.нар. Директивата за равно третиране (ДРТ), предложенa от Европейската комисия през юли 2008 г., която има за цел да разшири сферата на влияние на „анти-дискриминационната политика“ по един безпрецедентен начин.

През април 2009 г. тя бе одобрена (с изменения) от Европейския парламент и подлежи на окончателно приемане от Европейския съвет. Предложението ще бъде прието, ако всички държави-членки, представлявани от министрите на държавите от ЕС, постигнат съгласие относно предложението в Съвета. До момента предложението е било блокирано в Съвета вече повече от 6 години поради продължаващото противопоставяне на Германия.    

Загрижени сме, че ако това предложение бъде прието, то ще ограничи основни граждански права, вкл. свободата на договаряне. Сериозно сме притеснени от последиците, които може да има непредвидимото тълкуване на неясният и разтеглив език в предложението.

Директивата има за цел да наложи държавен контрол върху социалното и професионално поведение на гражданите и бизнеса в много по-широк смисъл. Това би засегнало държавния и частния сектор в областите на социалната защита, образованието, достъпа до и предлагането на стоки и услуги. Такова законодателство сериозно ще навреди на конкурентноспособността на предприемачите и бизнеса в ЕС.

Предложената директива е зле изготвена, ненужна и има потенциал да нанесе много щети, поради това че:

1. ДРТ налага много проблематична и субективна дефиниция за „дискриминация“
2. ДРТ се намесва по безпрецедентен начин в гражданските свободи и права
3. ДРТ изкривява концепцията за „справедливост“ и „равенство“
4. ДРТ ще доведе до законова несигурност
5. ДРТ окуражава несериозните съдебни спорове поради обръщане тежестта на доказателство
6. ДРТ води до създаването на нова бюрокрация и институционален държавен контрол
7. ДРТ създава нови регулаторни разходи за бизнеса и за държавата
8. ДРТ обединява теми с различно естество, които е по-добре да се разглеждат по отделно
9. ДРТ насърчава силно оспорваната програма на ЛГБТ зад фасадата на загриженост за хората с инвалидност

Във връзка с гореспоменатите причини (обяснени по-подробно в приложението по-долу), настояваме като представляващ страната ни да оттеглите подкрепата на България на Директивата за равно третиране и да се противопоставите на приемането й. 

С уважение,

Михаела Джоргова, Председател
ГС “Асоциация Общество и Ценности”
бул. Вл. Вазов, бл. 169,  София 1517
email: [email protected]
web: www.sva.bg

София 01.12.2014г. 

Приложение:


Защо трябва да се противопоставим на Директивата за равно третиране?

1. ДРТ налага много проблематична и субективна дефиниция за „дискриминация“

Дискриминацията е дефинирана като отнасяне към една личност „по-малко благоприятно“ в сравнение с друга, на база на различие по отношение на степен на инвалидност, възраст, религия или вярване, сексуална ориентация. Директивата посочва такова отношение при субективното възприятие на обида или нараняване на достойнството на личността, като не дава обективни критерии за определянето на такова отношение. Така всеки може да предявява  претенции, че е дискриминиран.

Свободата на изразяване и свободата на съвестта са ключови граждански права.  ЕС трябва да защитава тези права от т.нар. „права“ да не бъдеш обиждан, да не бъдеш критикуван или да не ти бъдат наранени чувствата.

2. ДРТ се намесва по безпрецедентен начин в гражданските свободи и права

Общоприет принцип е, че държавата принадлежи на всички граждани и следователно трябва третира всички еднакво. Държавата обаче няма право да се намесва в личните решения на гражданите, когато те са в рамките на закона. Фактът, че имаме право свободно да избираме, без да бъдем държани отговорни пред никого за нашите лични и бизнес взаимоотношения, е основополагащ за нашата лична свобода и самоопределение – само при една функционираща т.нар. „лична автономия“ сме способни да живеем живота си както намерим за най-добре.

ДРТ ограничава свободата до голяма степен, тъй като всеки ще бъде задължен – в случай на оплакване – да осигури оправдание за решенията си като например защо предоставя услуги на г-н А (а не на г-н Б). Всяко подобно решение от сега нататък може да представлява обект на съдебно преследване.

3. ДРТ изкривява концепцията за „справедливост“ и „равенство“

Досега законодателните системи на всички европейски страни са били базирани на всеобщото разбиране за правосъдие. Традиционното понятие за правосъдие е „намерението на всеки да се даде това, което заслужава“, според което еднакви ситуации трябва да се третират еднакво, различни ситуации – различно, а всички ситуации – по подходящ начин. Предпоставка за равнопоставено третиране е изборът на критерии, определящи сравнението. Директивата произволно предпочита някои критерии, които често са неадекватни. ДРТ има за цел да забрани всички различия в третирането на хетеро-, хомосексуални и други двойки въз основа на това, че всички форми на начин на живот са равни. В някои аспекти те могат да са равни, но има една основна разлика – естественото раждане на деца. По този начин директивата предполага равенство на всички видове двойки, като произволно се отнася до „емоция“, като единствен критерий за равенство и отхвърля фундаменталната функция на една сексуална връзка – възможността за създаване на потомство. Такава изкривена концепция води до несправедливост, а не до справедливост.

4. ДРТ ще доведе до законова несигурност

В много голяма степен директивата дава неясни дефиниции, които се отнасят до субективни настроения, възприятия и състояния на ума. В следствие на това никой не може да бъде сигурен, че не е виновен в нарушаване на закона.

„Тормозът“ (поведение, което има за цел да да нарани достойнството на личността, създавайки заплашителна, унизителна, враждебна и нападателна среда) е дефиниран от директивата като дискриминационен. Но може г-н А да не знае кога г-н Б възприема средата като заплашителна и унизителна. Така установяването на тормоза зависи единствено от субективното възприятие на „жертвата“, а не от някакви обективни и измерими критерии. Така всеки може да бъде намерен за виновен за дискриминация по всяко време. Това ще създаде обща несигурност в законовата система, която заплашва всеки с преследване от закона.

5. ДРТ окуражава несериозните съдебни спорове поради обръщане тежестта на доказателство

Този, който е обвинен в дискриминация, трябва да докаже невинността си, когато която и да е личност се обяви за жертва на дискриминация; в противен случай по презумпция се приема, че има дискриминация. Обръщане тежестта на доказателство прави невъзможно обвиняемият да докаже противното, понеже обвиненията се базират само на субективните възприятия на обвинителя.

6. ДРТ води до създаването на нова бюрокрация и институционален държавен контрол

Директивата изисква държавите-членки да установят нови институции за „насърчаване на равнопоставеността“. Те трябва да осигурят независима помощ на жертвите на дискриминация, да разглеждат техните оплаквания и да провеждат проучвания във връзка с дискриминацията. Институциите действат от името на жертвите в съдебни процеси и поемат разходите за тях. Същевременно създаването на тези структури ще изисква много пари във време, когато правителствата в цяла Европа намаляват разходите в бюджетите си.

Директивата позволява на асоциации, организации и други законови структури да действат от името на ищеца в юридически и административни процедури.  Тази възможност за водене на съдебни процедури без риск и без разходи в комбинация с обръщане тежестта на доказателство допълнително окуражава несериозно съдопроизводство.

7. ДРТ създава нови регулаторни разходи за бизнеса и за държавата

Разходите по прилагане и внедряване на директивата, както и свързаните с нея текущи разходи, се очакват да бъдат изключително високи за малкия и среден бизнес, както и за правителството. През май 2009г. групата на работодателите BusinessEurope призовава ЕС да отхвърли директивата, тъй като тя би била „допълнителна тежест“ за  бизнеса. 

8. ДРТ обединява теми с различно естество, които е по-добре да се разглеждат по отделно

Четирите основания за дискриминация са прекалено различни едно от друго, за да могат да бъдат регулирани от една законова мярка. Всяка една от групите хора – инвалиди, възрастни и млади хора – има своята особеност, изискваща специфично внимание и грижа, които от своя страна се различават между отделните групи.

Различните „религии и вярвания“ играят комплексна роля в обществото и естествено водят до различни модели на социално поведение, като не всеки от тях допринася за доброто на обществото. Следователно законовата рамка на плуралистичното общество трябва да осигури справедлив баланс между общото добро и личната свобода. Правото на общности, основани на вярвания, свободно да организират активности или правото на родителите да дадат религиозно образование на децата си според моралните си норми е важна част от това.

9. ДРТ насърчава силно оспорваната програма на ЛГБТ зад фасадата на загриженост за хората с инвалидност

Сексуалната ориентация е един от най-спорните въпроси в директивата поради различните възгледи на отделните групи в обществото. Неподходящо е да се определят като „дискриминационни“ легитимните морални възгледи на важна част от обществото.  Програма на ЛГБТ се застъпва за равенство в сексуалната ориентация. Например Уикипедия дава списък на 80 различни сексуални ориентации. Равенството на всички сексуални ориентации би означавало равенство за содомия, инцест, некрофилия, воайорство, садизъм, мазохизъм и др.

Подобни статии

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *