УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛИЛОВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО БОЖИКОВА,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Пишем Ви във връзка с отговора на г-жа ЛИЛОВА до г-жа Соня Божикова, с изх. № 04-00-4/951, на Становището[1] от името на 35 граждански организации, подкрепено в интернет от над 14 250 граждани към момента.

Оценяваме информацията за процеса на разработване на стратегията и за консултативния процес, но в портала за обществено обсъждане и в сайта на ДАЗД не се виждат документи и протоколи от проведените срещи. Не са достъпни методологията и резултатите от допитванията, които са правени. Отсъства информация точно кои граждански и неправителствени организaции са участвали (научихме, че такава е била отказана). Липсва информация какви предложения са били направени. 
 
Поради това не става ясно в каква степен участниците в процеса са били запознати с целите и мерките, посочени в Становището ни, и последствията от подобни политики в други страни. 

По отношение претенциите на стратегията за пълна власт над личността, семейството и децата считаме, че подходът е тоталитарен по следните причини:

Стратегията ограничава правата на родителите чрез вмешателство в семейния живот и отглеждането на децата, без реално законово основание или необходимост от това. 

Стратегията дава пълна власт в ръцете на държавата и нейните чиновници по отношение живота на детето и семейството, без да предвижда контрол и санкции над тях, нито следене изпълнението на техните задължения[2]. Не е предвидено налагането на санкция, нито поемането на наказателна отговорност от страна на държавните служители, детски учители и социални работници за неспазване на процедури, насилие и злоупотреба с информация и власт. В проведено проучване[3] у нас 41% от родителите смятат, че децата им в детските градини и училища са били жертва на вербално насилие, а 21% от тях на физическо такова. Какви мерки предвижда стратегията в тези случаи? 

Стратегията предвижда следене и събиране на информация за всички родители и деца. Информацията непрекъснато събирана за всеки родител и дете може да бъде използвана за всякакви цели от страна на недобросъвестни служители и трети лица. През 2017г. платформата на МОН “Посещаемо и безопасно училище” показа[4] личните данни чрез достъп без идентификация на всеки, който е знаел интернет адреса на 1.2 милиона български деца – техните имена, възраст, местоживеене, училище. По какъв начин Стратегията защитава живота и сигурността на децата в случаи като този? 

Липсата на ясни дефиниции по отношение на емоционално и психическо насилие, възможността за отнемане на децата във всеки момент[5], по всякакъв повод, без необходимост от доказване на вина е сериозна предпоставка за основателен постоянен родителски страх. Виждаме последствията от подобни политики в страни от Скандинавския регион[6] и Западна Европа. 

Заложените в Стратегията законови мерки ще позволят децата да бъдат отнемани дори само при сигнал за насилие. Всеки, който не харесва даден родител или има конфликт с него би могъл да отмъсти на семейството, като разруши не само техния живот, но и този на техните деца.

По отношение на задължителния обхват в образователната система на 33% от децата от 0 до 3 г. и 95% от тези от 4 до 7 годишна възраст:

Европейските мерки, заложени в Барселонските цели, които Вие цитирате в стратегията, предвиждат “наличност (на услуги)”за тези възрастови групи, а не задължителен обхват!Това грубо нарушава правата на родителите и Конституцията на България, според която задължително е училищното,  а не – предучилищното обучение (чл. 53).  Държавата следва да закриля майчинството (чл.14), а не да го измества, чрез свои услуги със задължителен характер. Отглеждането и възпитанието на детето е право на родителите (чл.47). 

С тези цели стратегията нарушава редица водещи международни спогодби, според които семейството е водещо за начина на образоване на своите деца, като: ЕКПЧ Протокол 1, чл. 2; Всеобщата декларация за правата на човека на ООН (чл. 14 и чл. 26 ал.3), Международният пакт за гражданските и политически права чл. 18 и Международният пакт за икономически, социални и културни права (чл. 13). 

Стратегията нарушава правата и най-добрия интерес на децата. Редица изследвания показват, че в тази ранна възраст децата имат нужда по-скоро от индивидуална работа, много обич, подкрепа и лично внимание, родителска грижа, отколкото от институционализация – във всяка от нейните форми.Резултатите от предучилищната подготовка зависят не от нейната продължителност или начална възраст, а от подкрепящата семейна среда. 

Проблемите с неефективността, невключването на ученици и/или ранното им отпадане от образователната система няма как да бъдат разрешени чрез насилствено и принудително разширяване на нейният обхват. Подобни действия биха отклонили нужните ресурси за постигане на реални качествени реформи в началния и среден курс на образованието.

По отношение на сексуалното образование: 

Прилагането на стойностни стандарти за ефективност, по отношение на резултатите от сексуалното образование показват, че застъпеното в училище сексуално образование е доказано неефективноТова се подкрепя от 120 от най-задълбочените съвременни проучвания[7]за сексуално образование по света, същите, на които разчита не само ЮНЕСКО, но и различни правителства, за оценка на ефективността от сексуалното образование.Три десетилетия на проучвания показват, че цялостното сексуално образование в училищата не е ефективна стратегия за обществено здраве.Всъщност, тази стратегия е доказано неуспешна, както и  основен фактор за голям брой негативни последствия. 

Като се има предвид заплахата, която ППБ, ХИВ и нежеланата бременност представляват за здравето и благосъстоянието на младите хора по света, липсата на доказателства за ефективност на сексуалното образование в училище, след почти 30 години и 103 достоверни проучвания, доказващи го (виж приложенията), Ви препоръчваме да се откажете от плановете си за въвеждането му на този етап.Проблемно е и самото съдържание относно моралната му адекватност[8]. Нужно е да се насочат повече внимание и усилия към програми, чиито фокус е отговорно поведение на въздържание от сексуална активност сред подрастващите, показали трайни положителни резултати.

Неотговорен в писмото Ви остава въпросът какви мерки предвиждате за: „Намаляване на броя на децата, живеещи в пренаселени жилища, до достигане на средните стойности на държавите в ЕС“?

Считаме, че стратегията не укрепва семейната институция нито защитава най-добрия интерес на децата. Тя противоречи на Конституцията ни и на международното право. Ето защо настояваме „Националната стратегия за детето 2019-2030 г.“ да бъде незабавно оттеглена!

С уважение,

МИХАЕЛА ДЖОРГОВА, АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ, [email protected]
АДВ. ДИНЬО БОЗАДЖИЕВ, ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА СПРАВЕДЛИВОСТ, [email protected]
ОРЛИН РАЙКОВ, ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА НА РОДИТЕЛИТЕ-СОФИЯ, [email protected]
ЛИГИЯ МЛАДЕНОВА, ФОНДАЦИЯ “БЪЛГАРИЯ СИ СТРУВА”, ПЛОВДИВ, [email protected]
СИЛВИЯ ДЕНИЗ САРАФОВА, ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА НА РОДИТЕЛИТЕ – ПАЗАРДЖИК,  [email protected]
ПЕТЪР ПОРУМБАЧАНОВ, АСОЦИАЦИЯ ЗА ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ & ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СЕМЕЙСТВОТО, [email protected]
ДЖОШУА ИЛИЕВ, ФОНДАЦИЯ “ВЪЗСТАНОВИ ЖИВОТ”, РУСЕ, [email protected]

ПРИЛОЖЕНИЕ: “Преоценка на резултатите от цялостното сексуално образование в училищата: резюме на изследванията в световен мащаб”, в оригинал на английски език и преведено на български език, изготвен от Института за изследване и оценка, САЩ (Institute for Research and Evaluation, USA), февруари, 2019г.

Пълната версия на английски език е достъпна на: https://www.institute-research.com/CSEReport/Global%20CSE%20Report–US%26non-US_Combined__4-1-19.pdf

София, 04.04.2019г.

[1]https://civilactionbg.com/поискай-отхвърляне-на-националната-с/
[2]https://dnes.dir.bg/obshtestvo/mika-sliven-daniela-26944064
[3]https://www.segabg.com/node/26363
[4]https://bivol.bg/mon-security-leak.html
[5]https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/10/02/3320253_norvegiia_shte_prerazgleda_sluchai_na_otneti_ot/
[6]https://www.168chasa.bg/article/6914446?fbclid=IwAR2J_ekPcXsJkzR_7TLBlom-SeN2QLvPbKusUvxko_-qYtEofazmVAfaLTc
[7]*Stan E. Weed, Ph.D. & Irene H. Ericksen, M.S., April, 2019, Re-Examining the Evidence for Comprehensive Sex Education in Schools: A Global Research Review, The Institute for Research & Evaluation 
https://www.institute-research.com/CSEReport/Global%20CSE%20Report–US%26non-US_Combined__4-1-19.pdf
[8]Документален филм “Войната срещу децата” на Family Watch International, показващ части от съдържанието на учебните програми за сексуално образование, промотирани от ООН, ЮНЕСКО и Световната здравна организация: https://www.youtube.com/watch?v=tM8HKeY0Cyc

ПИСМОТО Е АДРЕСИРАНО ДО:
Г-ЖА ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАЗД

Г-ЖА СОНЯ БОЖИКОВА, 
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “ПРИЕМНА” 
НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

С КОПИЕ ДО:
Г-Н РУМЕН РАДЕВ, ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА, ВИЦЕПРЕМИЕР НА РБ 
Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ, МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
Г-ЖА СВЕТЛА ЙОРДАНОВА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА  
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РБ
Г-Н ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 
Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Г-Н ХАСАН АХМЕДОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 
ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

​В прикачените файлове по-долу може да видите отговора на ДАЗД на становището и настоящия отговор в pdf формат:

Какво сочат резултатите от сексуалното образование в глобален мащаб вижте от изследването „Преоценка на резултатите от цялостното сексуално образование в училищата – резюме на изследванията в глобален мащаб„.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *