​ДО: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 44-то НС
КОПИЕ ДО: МЕДИИТЕ

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Загрижени сме от продължаващата липса на реакция на правителството спрямо родителските протести в страната, във връзка с приетото законодателство в сферата на децата и семейството, водеща до нарастващо обществено напрежение.

Правят се несъответстващи на действителността изказвания от водещи фигури, относно повода на протестите и приетото законодателство. Пример за това е казаното от заместник социалния министър – г-жа Русинова в предаването “Здравей България”[1]. В него тя казва: “За нас е необяснима и каква е причината за последователните протести, тъй като на няколко пъти категорично казахме, че нито се работи по Стратегия за детето, нито по някакъв начин законодателството в нашата сфера, което влиза от началото на следващата година засяга интересите на децата”.  

Видно от исканията на протестите, отразени и от медиите, е че гражданското недоволство не е срещу оттеглената Стратегия за детето, а срещу приетите в законодателството ни промени, които отразяват политиките заложени в нея. ​


Част от направените законодателни промени са вече в сила, а други ще влязат от януари 2020г. с новия Закон за социалните услуги (ЗСУ) и свързаните с него промени в други закони.

С направените промени се нарушава не само Конституцията на България[2], но и редица международни договори като: Европейската конвенция за правата на човека, Европейската Харта за правата на човека, Международния пакт за социалните, икономическите и културните права. Създават се възможности за неоснователна намеса в семейството на недобросъвестни служители и граждани. Неясните критерии и дефиниции допринасят допълнително за това. Няма предвидена отговорност за подаване на фалшиви сигнали, за неправомерно отнемане на деца, за неверни доклади и др. нарушения. 

С промените, които предстоят да влязат в сила се разширяват допълнително правомощията на държавните служители и на частните доставчици на социални услуги, по отношение на децата и семействата. Приети са нови основания за настаняване на децата извън семейството, вкл. без решение на съда[3]

С новия Закон за социалните услуги се нарушава Закона за лицата и семейството, като родителят е изключен от процеса да представлява детето си, като негов законен представител. Малолетно дете може да поиска и получи социална услуга без знанието и съгласието на своя родите[4]. На  непълнолетните деца се предоставя правото да решат дали искат родителите им да бъдат уведомени[5]. Дава се правото на доставчиците на социални услуги за достъп до неограничено количество лична информация[6], с което се нарушава не само Конституцията, но и редица международни договори. 

Липсват критерии относно реда и начина на извършването на оценката, на база на която ще се предостави социалната услуга на съответното лице[7]. Създават се предпоставки за злоупотреби и конфликт на интереси при ползването на социални услуги, като същите могат да бъдат задължителни[8] и срещу заплащане[9], в т.ч. от чуждестранни доставчици без лиценз в България[10].

Притеснително е и влязлото в сила законодателство, с което се дава възможност за:

  • разглеждане на анонимни сигнали по “преценка” на директора на дирекция “Социално подпомагане”, а не само по сигнал за насилие над дете[11],
  • широко тълкуване на неясните и разтегливи определения за “насилие”, “психическо насилие”, “пренебрегване” на дете[12]
  • изключване на родителя от отделните фази на производството,
  • законово регламентирана възможност за провеждане на ранно сексуално образование[13] и други.  

С оглед гореизложеното настояваме да предприемете незабавни действия за подкрепа отмяната на Закона за социалните услуги[14] и промените произтичащи от него, с цел да се преработи приетото законодателство по начин, който да осигури и гарантира конституционното право на родителите, по отношение отглеждането и възпитанието на техните деца. 

Апелираме за започване на диалог от Ваша страна с родителските организации за реформата в законодателството за закрила на децата и сме насреща да окажем необходимото съдействие, за да бъде защитен интересът на децата и семействата в България.

С уважение,


Михаела Джоргова
Председател на
Гражданско сдружение “Асоциация общество и ценности”
Бул. Вл. Вазов, бл. 169, ап.3, София 1517
еmail: [email protected]
www.sva.bg

гр. София, 12.11.2019г.

[1] Участието е в предаването “Здравей България”, НОВА ТВ (от 7.42 до 8:02 мин.) https://www.vesti.bg/bulgaria/za-panikata-v-sliven-roditelite-razplakani-si-vzimaha-decata-6100570

[2] чл. 47 от Конституцията на РБългария https://www.parliament.bg/bg/const

[3] ЗЗДет. чл. 27 ал. 1, ал. 5, чл. 39; Семеен кодекс чл. 138а

[4] Закон за социалните услуги (ЗСУ) чл. 87 ал. 1 и ал.3

[5] чл.87, ал. 4 от ЗСУ

[6] чл. 81 ал.1 от ЗСУ

[7] чл. 6 от ЗСУ

[8] чл. 21, ал. 1, т. З от ЗЗДет.; чл. 18, ал. 1 и 4 от ППЗДет.

[9] чл. 88 ал. 2 и чл. 102 от ЗСУ

[10] чл. 31, ал.3 от ЗСУ

[11] Правилник за прилагане на ЗЗДет чл. 10 ал.5

[12] § 1 т. 1, т. 3 и т.5 от Допълнителни разпоредби на ЗЗДет. „Насилие“ (в т.ч. психическо насилие, пренебрегване) е част от критериите за „дете в риск“ в т. 11

[13] Наредба 13 от 21.09.2016г.

[14] Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги е внесен на 6.11.19г. в Народното събрание

––
Съобщението до медиите вижте тук.

Подобни статии

3 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *