Отделете 30 секунди и подпишете по електронен път Европейската гражданска иницатива* “Мама, татко и деца”, регистрирана официално от Европейската комисия на: http://www.mumdadandkids.eu/bg

Тя цели да защити правата на децата, брака и семейството, като призове Европейския съюз да приеме законодателство, което зачита правомощията на всяка държава членка сама да определя политиката си в областта на брака и семейството, в съответствие с Хартата за основните права (член 9).

Минимумът подписи, който България следва да събере е 12 750. Моля, подпишете и споделете с други по имейл или чрез социалните мрежи, за да наберем необходимата подкрепа. 

Нека защитим бракът, семейството и децата като дадем подкрепата си на: http://www.mumdadandkids.eu/bg
“Мама, татко и деца” можете да подкрепите и на хартиен носител, като разпечатите от сайта на инициативата на: www.mumdadandkids.eu/bg/sign-on-paper-2  формуляра и го дадете за подпис и на вашите приятели и съседи.

През октомври Гражданският комитет на “Мама, татко и деца” подаде предложението си за нова Европейска гражданска инициатива (ЕГИ) в Европейската комисия. Предложението бе прието и на 11 декември Европейската комисия официално регистрира новата гражданска инициатива.

Организаторите имат вече една година за събиране на повече от 1 милион изявления за подкрепа от гражданите на ЕС. Събирането на подписи започна на 4 април.

Член 9 на Хартата за основните права на ЕС защитава държавите-членки срещу намеса от страна на ЕС в областта на брака и семейното право. Въпреки това, с течение на времето, ЕС прие увеличаващ се брой нормативни актове, от една страна, които се отнасят до брака и семейството. Разликите между националното законодателство на държавите-членки от друга страна, касаещи брака и семейството, продължава да се увеличава.

Ето защо ЕГИ “Мама, татко и деца”  изисква от ЕС да приеме уникална дефиниция за брака и семейството, която да се прилага хоризонтално във всички правни актове на ЕС. Предложената дефиниция за брака като постоянен съюз между един мъж и една жена съответства на общата основа на законите на всички държави-членки на ЕС. Предложената дефениция за семейството се основава на брак и/или потомство.
Когато един мъж и една жена сключат брак, това е защото те желаят да направят едно от най-важните решения, които съществуват – да създадат заедно семейство.

Държавата признава брака не защото е загрижена за чувствата, но тъй като подновяването на поколенията и отглеждането на децата гарантират бъдещето на нацията. Това обяснява важността на брака; който е не просто договор, но институция.

Бракът защитава семейството, тъй като се основава на посвещение за съвместен живот в дух на взаимно уважение и отговорност за децата, които произлизат от него.

Естествено, семейството е от първостепенно значение както за всеки индивид, така и за обществото. Това е мястото, където децата се обгрижват и възпитават; където всеки от нас има своето място в линията на поколенията. Семейството ни свързва един с друг и е мястото, където започва солидарността и споделянето, бидейки най-добрата социална мрежа за сигурност и най-ефективната защита от самота. Семейството също е двигателя за икономиката, за настоящето и за бъдещето.

Накратко, семейството е основната единица на обществото.
Именно поради тази причина основателите на Европейския съюз са гарантирали, че принципът на субсидиарност се прилага относно всичко свързано със семейството, което е от изключителна отговорност на държавите-членки. С други думи, политически решения, свързани със семейството трябва да се вземат на национално ниво, близо до семействата.

Независимо от това, от известно време насам, текстове на ЕС все по-често споменават семейството. В някои случаи, тези текстове се простират до дефинирането на семейството – дори ако тези дефиниции се различават в отделните текстове. Освен това, през последните години са приети много доклади от Европейския парламент, които се занимават с въпроса за родството, с други думи семейството.
Това създава проблеми, тъй като още повече концепцията за брака и семейството е обект на все по-различни възгледи между отделните европейски страни.

И така,  в крайна сметка, тъй като вече не е ясно какво се има предвид, става невъзможно за европейските текстове да се тълкуват и прилагат.

Затова ЕС има спешна нужда от ясни и точни дефиниции за брака и семейството. Необходимо е, разбира се, тези дефиниции да допринасят за европейското единство, като се основават на общия знаменател на всички държави-членки, това, което е отражение на универсалната реалност на човечеството – брака между мъж и жена, и връзките между баща, майка, и дете.

Затова МАМА, ТАТКО И ДЕЦА ви моли да се присъедините към „Европейската гражданска инициатива“ (ЕГИ), която цели да спомогне да се вземе предвид волята на гражданите от 28 държави-членки.
За много хора съзнателното лишаване на едно дете от баща или майка, и вероятно родителство, е както несправедливо, така и изкуствено. Важно е да се зачита брака между един мъж и една жена, и връзките, които свързват баща, майка и дете.

Помогнете ни да съберем голям брой подписи и да направим нашия апел ясен политически сигнал за европейските политици.

ВАШИЯТ ПОДПИС ИМА ЗНАЧЕНИЕ! БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ДЕЦА РАЗЧИТАТ НА ВАШАТА ПОДКРЕПА. ОТ ТЯХНО ИМЕ ВИ БЛАГОДАРИМ!

* Европейската гражданска инициатива
 позволява на един милион граждани на ЕС да участват пряко в разработването на политиките на Съюза, като призоват Европейската комисия да направи законодателно предложение.

Защита на личните данни:

За да бъде валиден подписът Ви според Регламента за Европейската гражданска инициатива е нужно всяко лице да въведе своя единен граждански номер (ЕГН). Само така отговорните органи за проверка на достоверността на подписите в страната ни ще могат да установят броя на подписалите се лица. 

Повече относно регламента за провеждането на Европейските граждански инициативи можете да видите на сайта на Европейската комисия на: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/faq#q31  

Системата за събиране на подписи онлайн е сертифицирана от съответното министерство, където е регистрирана инициативата. Това удостоверение се зидава само след надлежна проверка ако системата отговраря на всички изисквания на Европейската комисия за сигурност и защита на личните данни.  
Данните на лицата, които подписват ЕГИ са защитени според тези изисквания.  Когато завърши събирането, тези данни се изпращат към съответните национални органи във всяка страна членка отговорни за проверка и валидиране на подписите. 

Въз основа на тях националните органи издават документ, в който посочват колко валидни подписи са събрани.

Ето и част от отговорите, които Ервопейската комисия предоставя** във връзка със защитата на личните данни и нужната информация, която се изисква по регламент:

  1. Как могат гражданите, които подкрепят дадена инициатива, да бъдат сигурни, че личните им данни няма да бъдат използвани за други цели?Регламентът относно гражданската инициатива гарантира, че защитата на данните е напълно осигурена по време на организацията и на последващите инициативата действия от всички участващи страни – организаторите, страните членки и Комисията.
    Действащото законодателство за защита на личните данни се прилага при обработката на лични данни, извършвана за целите на гражданска инициатива. Като „администратори на данни“ организаторите носят отговорност за всяка причинена щета в съответствие с приложимото национално законодателство и подлежат на съответните санкции за всяко нарушение на Регламента.
  2. Как гражданите могат да са сигурни, че системата за събиране на изявления онлайн е достатъчно защитена?Събирането на изявления онлайн не може да започне преди системата за събиране на изявления онлайн на организаторите да е удостоверена от съответните национални власти.
    Удостоверяването включва проверка дали системата отговаря на минималните изисквания относно сигурността и на техническите изисквания, посочени в член 6 от Регламента относно гражданската инициатива. За тази цел органите трябва да проверят дали системата отговаря на подробните технически спецификации, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията относно определяне на технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн по силата на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива.  Удостоверяване се извършва и когато организаторите използват софтуера с отворен код, създаден от Комисията.     

**Повече информация по тези и други въпроси във връзка с Европейските граждански инициативи вижте на: ​http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/faq#q31

Подобни статии

2 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *