Държавата предвижда нарушаване на Конституционните права на родителите у нас, чрез задължителното орбазование от 4 годишна възраст (чл. 8*), прието на второ четене в Комисията по образование.

Това е сериозно нарушение на правото на родителя да отглежда и възпитава децата си, дадено му от Конституцията (чл. 14, чл. 23, чл. 47)***, както и редица европейски споразумения, по които България е страна (Европейската конвенция по правата на човека първи Протокол, чл. 2; Всеобщата декларация за правата на човека на ООН, чл. 14 и др.)

За разлика от България, в страни като Швейцария, Дания, Норвегия, Финландия, Унгария, Украйна, Испания, САЩ, Австралия, Канада, Япония, Русия и др., задължителното образование започва на 6, а в някои и на 7 годишна възраст, а родителите имат правото да изберат сами формата на обучение на децата си.

Не само това, но за всеки дръзнал да избере друга форма на обучение на детето си от 3 годишна възраст нагоре, се предвиждат жестоки глоби. Родители, които по една или друга причина са избрали кооператив или да се погрижат за детето си у дома, ще бъдат наказани.

Какво ще се случи с родители, които нямат възможност да осигурят транспорт на децата си до „най-близката“ детска градина? Или с родители на деца със специфични потребности, принудени да организират частен кооператив, който да отговаря на нуждите им? Колко такива семейства биха пострадали морално и финансово, поемайки на свой гръб отговорността и грижата за децата си, като не черпят от държавния ресурс? В тези случаи законодателят предвижда глоби между 5 000 и 10 000 лева (чл. 347**)!

Защо държавата наказва родителите, изпълняващи своето най-висше призвание, грижейки се за децата си? За всички изоставени деца ли държавата ни се погрижи така добре, че сега и тези, за които има кой да се погрижи, желае да отнеме? Мислят ли управляващите за последствията от подобна политика на насилствено изземване на децата от най-ранна възраст?

Дай своя глас и пиши до тези, от които зависи бъдещето на семействата в България на:

http://www.parliament.bg/bg/online

източник: Асоциация Общество и Ценности

*чл.8, ал. 1 от Проектозакона за орбазованието гласи:
„Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето.“

**“Чл. 347. (1) Наказват се с глоба, съответно с имуществена санкция, от 5000 до 10 000 лв. физически или юридически лица, които:
1. организират и провеждат без регистрация при условията и по реда
на този закон дейности по отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1 клас с цел осигуряване на подготовката им за училище в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование и/или с цел издаване на документ за завършена предучилищна подготовка;
2. организират и провеждат без регистрация при условията и по реда на този закон дейности по обучение или валидиране на компетентности на лица с цел издаване на документ за завършен клас, етап или степен на образование.
(2) При повторно извършване на нарушения по ал. 1 се налага
глоба или имуществена санкция в двоен размер.”

***Според Конституцията на България:
– Отглеждането и възпитанието на децата е право на родителите (чл.47).
– Държавата закриля майчинството (чл.14).
– Образованието в България е свободно (чл.23);

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *