НИЕ ХОРАТА от много страни и култури потвърждаваме истината залегнала във „Всеобщата декларация за правата на човека“ 1 и отразена в международни договори 2 и много от нашите национални конституции 3, че „Семейството е естествена и основна клетка на обществото и има правото на закрила от обществото и от държавата.„ Следователно семейството съществува преди държавата и притежава присъщото достойнство и права, които държавите членки са морално задължени да уважават и защитават.

ДЕКЛАРИРАМЕ, че семейството, универсална общност, основана на брачния съюз на един мъж и една жена, е в основата на обществото, силата на нашите народи, и надежда за човечеството. Като най-градивната основа на всяка позната в историята цивилизация, 4 семейството е доказан стълб на свободата и ключа към развитие, просперитет и мир.

СЕМЕЙСТВОТО е също изворът и люлката на нов живот, естественото убежище за децата, и на първо място училището, което предава стойностите, необходими за  благосъстоянието на децата и обществото. Семейството е истинската ни връзка с миналото и мост към бъдещето.5

ДЕЦАТА СА НАШЕТО БЪДЕЩЕ и ние с благодарност признаваме безкористния труд на родители, баби и дядовци и други настойници, които предоставят възможности за децата, както е предвидено в „ Декларацията за правата на детето“, „за да се развиват физически, умствено, нравствено, духовно и социално в здравословна и нормална среда в условия на свобода и достойнство.“ 6

ПРИЗНАВАЙКИ, че както е посочено във „Всеобщата декларация за правата на човека“, „майчинството и децата се ползват с особени грижи и подпомагане“ 7 и както е посочено в „ Декларацията за правата на детето“,всяко дете трябва,„където е възможно, да расте в грижите и под ръководството на неговите родители“  8. Ние заявяваме, че функционално отглеждането в семейството,основано на брака между един мъж и една жена, осигурява най-сигурната защита на специалните грижи и помощ, на които децата имат право.

СЕРИОЗНО СМЕ ЗАГРИЖЕНИ от ескалацията на бедствията, които засягат децата и обществото, поради бързия упадък на брака и семейството. Ние си спомняме отрезвяващото изследване, че „ в цялата история, народи са били в състояние да оцелеят множество бедствия, нашествия, глад, земетресения, епидемии, депресии, но те​​никога не са били в състояние да оцелеят при разпадането на семейството.“ 9 Ние потвърждаваме древната мъдрост, че светът не може да се сложи в ред, без преди това да се сложи в ред семейството. 10

ПРИЗОВАВАМЕ за култура, която почита и дава възможност за създаване на верни, удовлетворяващи и устойчиви бракове; признава и защитава еднозначно ценния принос както на майката, така и на бащата в живота на техните деца; и насърчава ценностите и визията, необходими на младите хора да очакват с нетърпение и да се подготвят за успешен брак и отглеждане на деца.

ПРИЗОВАВАМЕ служители и политици, на международно, национално, и на всички нива на управление, незабавно да установят политики и прилагане на мерки за запазване и укрепване на брака и семейството.

ПРИЗОВАВАМЕ граждани, лидери и влиятелни хора навсякъде да поставят като свой най-висок приоритет защитата и укрепването на семейството, като незаменима основа на цивилизацията и единствената ни надежда за просперитет, мир и напредък.

Молим, подкрепете декларацията като сложите името си в «коментари» по-долу, както и на сайта на инициативата http://worldfamilydeclaration.org/WFD.  Разпространете „Световната декларация за семейството“ сред възможно най-много хора за насърчаване и на други.  Направете всичко по силите си да се укрепи и защити семейството. Това, което сега направим, или не успеем да направим, ще оформи нашия свят за бъдещите поколения.
––––––––––
1. Всеобща декларация на правата на човека, Член 16(3).

2. Международни разпоредби на договори, отекващи  в Член 16 (3) от Всеобщата декларация за правата на човека:

·       Международен пакт за гражданските и политическите права: „Семейството е естествена и основна клетка на обществото и има право на закрила от обществото и от държавата.“ Член 23 (1).

·       Международен пакт за икономически, социални и културни права: „Възможно най-широка защита и подкрепа следва да бъдат предоставени на семейството, което е естествената и основна клетка на обществото, особено за създаването му и докато то е отговорно за грижата и възпитанието на деца на издръжката му.“ Член 10 (1).

3. Националните конституционни разпоредби отразяват Член 16 (3) от Всеобщата декларация за правата на човека:

AFGHANISTAN: „Семейството е основен стълб на обществото и трябва да бъде защитено от държавата. Държавата да приеме необходимите мерки за постигане на физическо и духовно здраве на семейството, особено на детето и майката.“ Глава 2, член 54.
ALBANIA: „Бракът и семейството се ползват със специална защита от страна на държавата. “ Част 2, глава 4, член 53.2 .
ALGERIA: „Семейството се ползва от особената закрила на държавата и обществото.“ Част 1, глава 4, член 58.
ANDORRA: “ Публичните власти трябва да насърчават политиката на защита на семейството, което е основен фундамент на обществото. “ Дял 2, глава 3, член 13.2.
ANGOLA: „Семейството е основното ядро на социалната организация и трябва да бъде обект на специална защита от страна на държавата.“ Дял 2, глава 2, раздел 1, член 35.1.
ANTIGUA AND BARBUDA: „Всеки човек в Антигуа и Барбуда, има право на … защита на семейния му живот.“ Глава 2, член 3.c.
ARMENIA: „Семейството е естествена и основна клетка на обществото.“ Глава 2, член 35.
AZERBAIJAN: „Семейството като основен елемент на обществото е под специална защита на държавата …. семейството и бракът са защитени от държавата. Майчинство, бащинство и детството са защитени от закона.“ Раздел 1, глава 2, член 17.1; Раздел 2, глава 3, член 34.3.
BAHRAIN:  „Семейството е основата на обществото, с произтичащи от религията сила, морал и любов към родината. Законът запазва законовата единица, укрепва неговите облигации и ценности, под нейна егида се простира защитата на майките и децата, има тенденция към младите, да ги защитава от експлоатация и да ги защитава срещу морална, физическа и духовна небрежност.“ Глава 2, член 5.а.
BELARUS: „Бракът, семейството, майчинството, бащинството и детството са под закрила на държавата.“ Раздел 2, член 32.
BENIN: „Държавата трябва да защити семейството и особено на майката и детето.“ Дял 2, член 26.
BOLIVIA: „Държавата признава и защитава семейството като основно ядро на обществото и  гарантира икономически и социални условия, необходими за пълното му развитие …. Бракът между един мъж и една жена се формира от правна връзка.“ Раздел 6, членове 62 и 63.1.
BRAZIL: „Семейството, което е в основата на обществото, трябва да се ползват със специална защита от страна на държавата …. За целта на защита от страна на държавата,  стабилен съюз между един мъж и една жена се признава като семейна единица, и законът трябва да улесни превръщането на такъв обект в брак.“ Дял 7, глава 7, член 226, параграф 3.
BULGARIA: „Семейството, майчинството и детството се ползват от особената закрила на държавата и обществото …. Бракът е доброволен съюз между един мъж и една жена.“, глава 1, член 14 и глава 2, член 46, (1).
BURKINA FASO: „Семейството е основната единица на обществото. Държавата има задължението да го предпазва. Бракът се основава на свободното съгласие на мъжа и на жената . . . “ Дял 1, глава 4, член 23.
BURUNDI: „Семейството е естествена основна клетка на обществото …. семейството и бракът са поставени под специална защитата на държавата.” Дял 2, член 30.
CAMEROON: „Нацията защитава и насърчава семейството, което е естествената основата на човешкото общество.“ Преамбюл.
CAPE VERDE: „Семейството е основен елемент и на базата на цялото общество семейството  трябва да бъде защитено от обществото и от държавата, за да се създадат условия за осъществяването на неговата социална функция и за личната реализация на своите членове … държавата и социалните институции трябва да създадат условия, за да се осигури единството и стабилността на семейството.“ Дял 5, член 86.1-2, 4.
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC: „Бракът и семейството представляват естествена и морална основа на човешката общност. Те са поставени под закрилата на държавата.“ Дял 1, член 6.
CHAD: „Семейството е естествена и морална основа на обществото на държавата и децентрализираните териториалните колективи имат задължението да се погрижи за благосъстоянието на семейството.“ Дял 2, глава 1, член 37.
CHILE: „Семейството е основното ядро на обществото. Това е задължение на държавата да … осигурява защита на хора и семейството, за да се насърчи укрепването на последната.“ Глава 1, член 1.
CHINA: „Бракът, семейството, майката и детето са защитени от държавата. “ Глава 2, член 49.
COLOMBIA: „Държавата … защитава семейството като основна институция на обществото …. Семейството е основното ядро на обществото. То се формира на базата на физически или юридически връзки, чрез свободното решение на един мъж и една жена да сключат брак или чрез отговорното решение да се съобразят с това. Държавата и обществото гарантират цялостната защитата на семейството …. Честта на семейството, достойнството и интимността са неприкосновени.“ Глава 1, член 5; Дял 2, глава 2, член 42.
CONGO: „Държавата има задължението да подпомага семейството в мисията си като пазител на морала и на ценностите, съвместими с републиканския порядък … бракът и семейството са под закрилата на закона. “ Дял 2, членове 31-32.
COSTA RICA: „Семейството, като естествен елемент и основа на обществото, има право на специална закрила на държавата … Бракът е съществената основа на семейството.“ Дял 5, членове 51 и 52.
CÔTE D’IVOIRE (IVORY COAST): „Семейството представлява основна единица на обществото. Държавата гарантира нейната защита.“ Дял 1, глава 1, член 5.
CROATIA: „Семейството се ползва с особена закрила на държавата.“ Дял 3, глава 3, член 61.
CUBA: „Държавата защитава семейството, майчинството и брака. Държавата признава  семейството като фундаменталната клетка на обществото и атрибутите към него и основни отговорности и функции в областта на образованието и обучението на новите поколения. Бракът е доброволно създаден съюз между един мъж и една жена.“ Глава 4, членове 35 и 36.
CZECH REPUBLIC: „Майчинството, бащинството и семейството са под закрилата на закона. „Харта на основните права и основните свободи, глава 4, член 32(1).
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO: „Всяко лице има право да се ожени за лице по свой избор от противоположния пол и да създадат семейство. Семейството – основната единица на човешката общност, е организирано по начин, който гарантира неговото единство, стабилност и защита. То е поставено под закрилата на държавните органи. “ Дял 2, глава 2, член 40.
DOMINICAN REPUBLIC: „Семейството е основата на обществото и това е основното пространство за цялостното развитието на лицата … Държавата гарантира защитата на семейството … Държавата ще насърчава и защитава семейната организация, базирана на институцията на брака между един мъж и една жена.“ Дял 2, глава 1, раздел 2, член 55(2) – (3).
ECUADOR: „Държавата трябва да го защити като основното ядро на обществото и трябва да гарантира условия, които интегрално благоприятстват постигането на неговите цели … Бракът е съюзът между мъж и жена.“ Дял 2, глава 6, член 67.
EQUATORIAL GUINEA: „Държавата трябва да гарантира защитата на семейството като основа на обществото и ще се осигурят морални, културни и икономически условия, благоприятни за постигането на целите му. “ Част 1, член 21.
EL SALVADOR: „Семейството е фундаменталната основа на обществото и трябва да има защита от държавата … законовата основа на семейството е брак.“ Дял 2, глава 2, раздел 1, член 32.
ERITREA: „Държавата трябва да насърчава ценностите на общността, солидарност и любов и уважение на семейството … Семейството е естествена и основна клетка на обществото и има право на защита и специална грижа от държавата и обществото.“ Глава 2, член 9.2; Глава 3, член 22.1.
ESTONIA: „Семейството е от основно значение за запазването и развитието на нацията и като основа на обществото трябва да бъде защитено от държавата.“ Глава 2, член 27.
ETHIOPIA: „Семейството е естествена и основна клетка на обществото и има право на закрила от обществото и от държавата.“ Глава 3, част 2, в член 34.3.
GABON: „Семейството е основната естествена единица на обществото; бракът е законната подкрепата на това. То трябва да бъде поставено под специална защитата на държавата.“ Член 1 (14).
GERMANY: „Бракът и семейството се ползва от особената закрила на държавата.“ Дял 1, член 6 (1).
GHANA: „Защитата и развитието на семейството като единица на обществото са гарантирани в насърчаване на интереса на децата.“ Глава 5, 28 (1, д).
GREECE: „Семейството, като крайъгълен камък на опазването и развитието на нацията, както и брака, майчинството и детството, са под закрилата на държавата.“ Част 2, член 21.1.
GUATEMALA: „Признавайки семейството като основен и фундаментален генезис на духовните и морални ценности на обществото и държавата … Държавата гарантира социалната, икономическа и юридическа защита на семейството.“ Преамбюл; Дял 2, глава 2, раздел 1, член 47.
HAITI: „Държавата защитава семейството, което е основата на обществото.“ Дял 10, член 259.
HONDURAS: „Семейството, бракът, майчинството и детството са под закрилата на държавата.“ Част 3, глава 3, член 111.
HUNGARY: „Ние твърдим, че семейството и нацията представлява основната рамка на нашето съжителство … Унгария защитава институцията на брака като съюз на един мъж и една жена, създадена с доброволно решение, и на семейството като основа на оцеляване на нацията.“ Национално признание, Фондация, член L (1).
IRAN: „Семейството е основата на обществото и истинският фокус за растежа и издигането на човечеството. Хармония от вярвания и стремежи в създаването на семейство е истинската основа за движението, развитието и растежа на човечеството. Това е основен принцип. Осигуряване на възможности за тези цели трябва да бъдат постигнати и е едно от задълженията на ислямското правителство … Тъй като семейството е основната единица на ислямското общество, всички закони, подзаконови актове, както и съответните програми трябва да са склонни да се улесни формирането на семейството, както и да запази своята святост и стабилността на семейните отношения.“ Преамбюл; Глава 1, член 10.
IRELAND: „Държавата признава семейството като естествена първична и основна клетка на обществото и като морална институция притежава неотменими права, предшестваща и превъзхождащо в цялото позитивно право. Държавата, следователно, гарантира защита на семейството в конституцията си, и е авторитет, като необходима основа за обществения ред и като незаменимо за благосъстоянието на нацията и държавата.“ Член 41.1.1 ° – 2 °.
ITALY: „Републиката признава правата на семейството като естествено общество, основано на брака.“ Дял 2, член 29.
KAZAKHSTAN: „Бракът и семейството, майчинството, бащинството и детството, са под закрила на държавата.“ Раздел 2, член 27.1.
KENYA: „Семейството е естествена и основна клетка на обществото и необходимата основа на обществения ред  и се ползва с признаването и защитата на държавата.“ Глава 4, част 2, член 45 (1).
KOSOVO: „На семейството се отдава специална защита от страна на държавата по начин, предвиден от закона.“ Глава 2, член 37.3.
KUWAIT: „Семейството е крайъгълният камък на обществото … Законът трябва да запазва цялостта на семейството, да се засилят връзките му  и да защитава по силата на своята подкрепа на майчинството и детството.“ Част 2, член 9.
KYRGYZ REPUBLIC: „Семейството ще бъде в основата на обществото. Семейството, бащинството, майчинството и детството трябва да бъдат обект на грижа на цялото общество и да ползва преференциална защита от закона.“ Раздел 1, глава 2, член 36.1.
LATVIA: „Държавата трябва да защити и подкрепи брак – съюз между един мъж и една жена, семейството, правата на родителите и правата на детето.“ Глава 8, член 110.
LIBYA: „Семейството трябва да бъде основата на обществото и трябва да бъде защитено от държавата. Държавата защитава и насърчава брака.“ Глава 1, член 5.
LITHUANIA: „Семейството трябва да бъде основата на обществото и държавата. Семейството, майчинството, бащинството и детството трябва да бъдат под защитата и грижата на държавата. Бракът се сключва при свободно взаимно съгласие на мъж и жена.“ Глава 3, член 38.
LUXEMBOURG: „Държавата гарантира естествените права на човешката личност и на семейството.“ Глава 2, член 11 (1).
MACEDONIA: „Република предоставя особена грижа и защита за семейството.“ Раздел 2, част 2, член 40.
MADAGASCAR: „Семейството, като естествен и основен елемент на обществото, е защитено от държавата … Държавата осигурява защитата на семейството за неговото свободно развитие, както и това на майката и детето.“ Заглавие 2, Subtitle 2, членове 20-21.
MALAWI: „Семейството е естествена и основна клетка на обществото и има право на закрила от обществото и от държавата.“ Глава 4, член 22 (1).
MAURITANIA: „Семейството е основна единица на ислямското общество … Държавата и обществото, защитават семейството.“ Преамбюл; Дял 1, член 16.
MOLDOVA: „Семейството е естествена и основна съставна част на обществото, и като такава има право да бъде защитено от държавата и от обществото. Семейството се основава на свободно съгласие за брак на съпруг и съпруга.“ Дял 2, глава 2, член 48 (1 – 2).
MONGOLIA: „Държавата трябва да защитава интересите на семейството, майчинството и детето.“ Глава 2, член 16.11.
MONTENEGRO: „Семейството се ползва от специална защита.“ Част 2, раздел 4, член 72.
MOZAMBIQUE: „Семейството е основната единица и основата на обществото.“ Дял 4, глава 3, член 119.1.
NAMIBIA: „Семейството е естествена и основна клетка на обществото и има право на закрила от обществото и от държавата.“ Глава 3, член 14 (3).
NICARAGUA: „Семейството е основното ядро на обществото и има право на закрила от обществото и от държавата.“ Дял 4, глава 4, член 70.
NIGER: „Бракът и семейството представляват естествена и морална основа на човешката общност. И двете са поставени под закрилата на държавата.“ Дял 2, член 21.
NORTH KOREA: „Браковете и семейството трябва да бъдат защитени от държавата. Държавата отделя голямо внимание на укрепването на семейството, основна единица на социалния живот.“ Глава 5, член 78.
OMAN: „Семейството е основата на обществото, както и законът регламентира средствата за тяхната защита, като защитава нейната правна структура, засилване на връзките и ценности, свързани с грижи за своите членове, както и създаване на подходящи условия за развитие на техните способности и възможности.“ Глава 2, член 12.
PAKISTAN: „Държавата закриля брака, семейството, майката и детето.“ Част 2, глава 2.35.
PANAMA: „Държавата закриля брака, майчинството и семейството.“ Дял 3, глава 2, член 56.
PAPUA NEW GUINEA: „Ние … призоваваме … семейната единица да бъде призната за фундаменталната основа на нашето общество, и за всеки етап трябва да бъдат взети мерки, за да се насърчи моралното, културното, икономическото и социалното състояние на семейството.“ Встъпителната 1 (5).
PARAGUAY: “ Семейството е основата на обществото. Неговата пълна защита ще се насърчава и гарантира. Тя включва стабилен съюз на един мъж и една жена, на децата и на общността, образувана с някой от своите предшественици и техните потомци . . . “ Част 1, дял 2, глава 4, член 49.
PERU: „Обществото и държавата … да защити семейството и насърчава брака, които са признати за естествени и основни институции на обществото.“ Раздел 1, глава 1, член 4.
PHILIPPINES: „Държавата признава святостта на семейния живот и осигурява защитата и укрепването на семейството като основна автономна социална институция … Държавата признава филипинското семейство като основа на нацията. Съответно, тя трябва да засили своята солидарност и активно да насърчава общото развитие на брака като неприкосновена социална институция и основа на семейството, което също трябва да бъде защитено от държавата.“ Член 2, точка 12; Член 15, раздели 1-2.
POLAND: „Бракът, като съюз на един мъж и една жена, както и семейството, майчинството и бащинството, трябва да бъдат поставени под защитата и грижата на Република Полша.“ Глава 1, член 18.
PORTUGAL: „Като основен елемент в обществото семейството трябва да притежава право на закрила от обществото и държавата … Ефективно да се изпълняват всички условия, необходими да се даде възможност на членовете на семейството да постигнат лична реализация.“ Дял 3, глава 2, член 67.1.
QATAR: „Семейството е ядрото на обществото … Законът регламентира средствата за  неговата защита, поддържането на структурата му, укрепване на връзките му и запазването на майчинството, детството и старостта в рамките му.“ Част 2, член 21.
RUSSIA: „Майчинство и детство и семейството трябва да бъдат защитени от държавата.“ Раздел 1, глава 2, член 38.
RWANDA: „Семейството, което е естествената основа на Руанда, е защитено от държавата. И двамата родители имат правото и задължението да възпитават децата си. Държавата въвежда подходящо законодателство и институции за защита на семейство, на майката и на детето и по-специално с цел да се гарантира, че семейството процъфтява.“ Дял 2, глава 1, член 27.
SAINT LUCIA: „Всеки човек в Сейнт Лусия, има право на … защита на семейния му живот.“ Глава 1, член 1 (в).
SAO TOME AND PRINCIPE: „Като основен елемент на обществото, семейството има право на закрила от обществото и от държавата.“ Част 2, раздел 3, член 50.1 .
SAUDI ARABIA (Основния закон на управление ): „Семейството е ядрото на Саудитското общество … Държавата трябва да се стреми към насърчаване на семейните връзки.“ Глава 3, членове 9-10.
SENEGAL: „Бракът и семейството представляват естествена и морална основа на човешката общност. Те са поставени под закрилата на държавата. “ Дял 2, член 17.
SERBIA: „Семейства, майки, самотни родители и всяко дете в Република Сърбия се ползват от специална защита.“ Част 2.2, точка 66.
SEYCHELLES: „Държавата признава, че семейството е естествен и основнен елемент на обществото и се ангажира да насърчава правната, икономическата и социална закрила на семейството.“ Глава 3, част 1, член 32 (1).
SLOVAK REPUBLIC: „Бракът, родителите и семейството трябва да бъдат защитени от закона.“ Дял 2, раздел 5, член 41 (1).
SLOVENIA: „Държавата трябва да защити семейството, майчинството, бащинството, децата и младите хора и да се създадат необходимите условия за такава защита.“ Част 2, член 53.
SOMALIA: „Бракът е основа на семейството, което е основата на обществото. Неговата защита е правно задължение на държавата.“ Глава 2, раздел 2, член 28 (1).
SOUTH SUDAN: „Семейството е естествена и основна клетка на обществото и трябва да бъде защитено със закон на всички нива на управление, трябва да насърчава благосъстоянието на семейството и въвежда в действие необходимите закони за неговата защита.“ Част 2, член 39 (1) – (2).
SPAIN: „Публичните власти гарантират социална, икономическа и правна защита на семейството. „Част 1, глава 3, член 39.1.
SRI LANKA: „Държавата трябва да признае и да защити семейството като основна единица на обществото.“ Глава 6, член 27 (12).
SUDAN: „Семейството е естествена и основна единица на обществото и има право на закрила от закона, правото на мъж и жена да сключат брак и да образуват семейство се признава.“ Част 1, глава 2, член 1 (15).
SURINAME: „Семейството е признато и защитено.“ Глава 6, раздел 9, член 35.1.
SWAZILAND: „Семейството е естествена и основна клетка на обществото и има право на закрила от страна на държавата … обществото и държавата имат задължението да опазват и поддържат хармонично развитие, сближаване и опазване на семейството и семейните ценности.“ Глава 3, член 27 (3) и (5).
SYRIA: „Семейството трябва да бъде ядрото на обществото и законът трябва да поддържа неговото съществуване и да засили връзките му, а държавата трябва да защитава и насърчава брака.“ Глава 1, част 3, член 20 (1) – (2).
TAJIKISTAN: „Държавата трябва да защити семейството като основа на обществото.“ Глава 2, член 33.
TIMOR-LESTE: „Държавата защитава семейството като основна единица и условие за хармонично развитие на човека, на обществото.“ Част 2, раздел 2, раздел 39.1.
TOGO: „Държавата има задължението да осигури защита на брака и семейството.“ Дял 2, Подзаглавие 1, член 31.
TUNISIA: „Семейството е основната структура на обществото и държавата трябва да я защити.“ Глава 1, член 7.
TURKEY: „Семейството е в основата на турското общество … Държавата трябва да предприеме необходимите мерки и да създаде необходимата организация за защита на мира и благосъстоянието на семейството, особено на майката и децата.“ Част 2, глава 3.1, член 41.
UGANDA: „Семейството е естествена и основна клетка на обществото и има право на закрила от обществото и от държавата.“ Преамбюл 19.
UKRAINE: „Бракът се основава на свободното съгласие на една жена и един мъж … семейството, детството, майчинството и бащинството са под закрилата на държавата.“ Дял 2, член 51.
UNITED ARAB EMIRATES: „Семейството трябва да бъде основата на обществото. Неговата подкрепа е религията, етиката и патриотизмът. Законът трябва да гарантира неговото съществуване и да го пази и да го предпази от корупция. . . “ Глава 2, член 15.
URUGUAY: „Семейството е основата на нашето общество. Държавата трябва да запази неговата морална и материална стабилност, така че децата могат да бъдат правилно отгледани в това общество.“ Раздел 2, глава 2, член 40.
UZBEKISTAN: „Семейството е основната единица на обществото и има право на държавна и обществена защита.“ Част 3, глава 14, член 63.
VENEZUELA: „Държавата закриля семействата като естествена асоциация в обществото и като основно пространство за цялостното развитие на хората.“ Дял 3, глава 5, член 75.
VIETNAM: „Семейството е ядрото на обществото. Държавата закриля брака и семейството.“ Глава 5, член 64.
YEMEN: „Семейството е основата на обществото … Законът трябва да запази целостта на семейството и да засили връзките му.“ Част 1, глава 3, член 26.
ZIMBABWE: „Държавата, всички институции и агенции на правителството на всички нива трябва да защитават и подпомагат институцията на семейството.“ Глава 2, член 25.

5. „Във всеки възможен начин, семейството е връзка към нашето минало, мост към нашето бъдеще.“ Алекс Хали (1921-1992, автор на Корените: сагата на едно американско семейство), цитиран от:

http://www.alex-haley.com/alex_haley_quotes.htm.

6. Декларация за правата на децата, Член 2.

7. Всеобща декларация за правата на човека, Член 25(2).

8. Декларация за правата на детето, Член 6.

9. Майкъл Новак, „Семейството от полза,“ Списание  Харпър 252:1511 (от 1 април 1976), 42. Майкъл Новак (р. 1933) е автор, философ и дипломат, служил като посланик на САЩ в Комисията на Обединените нации за правата на човека през 1981 г. и 1982 г., както и водещ на американската делегация на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа през 1986 година.

10. Конфуций (551-479 пр. н. е.; китайски учител, политик и философ): „Когато най-видните искат ясно да разпространяват най-висшите добродетели в света, поставят своите държави в правилния ред. Преди да поставят своите държави в правилния ред, те сложиха в ред семействата си. Преди да сложат в ред своите семейства, сложиха в ред самите себе си … Когато сложиха в ред себе си, техните семейства се оправиха. Когато техните семейства се оправиха, техните държави дойдоха в правилния ред. Когато техните държави дойдоха в правилния ред, тогава в целия свят настъпи мир и щастие.“ 

“The Great Learning,” quoted in Will Durant, The Greatest Minds and Ideas of All Time (New York: Simon & Schuster, 2002), 12; and see Wing-Tsit Chan, A Source Book in Chinese Philosophy (Princeton: Princeton University Press, 1969), 86-87.

превод и редакция: Асоциация Общество и Ценности
източник/сайт на инициативата: http://worldfamilydeclaration.org/WFD

Подобни статии

2 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *