ДО:
СЪВЕТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА КЪМ ООН
КОПИЕ ДО:
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Във връзка с поканата за становища по повод: Представяне на доклада за пола, сексуалната ориентация и половата идентичност[1] на независимия експерт на ООН по сексуална ориентация и полова идентичност (SOGI) 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА КЪМ ООН,

Дълбоко сме загрижени поради факта, че настоящият и предишни доклади на независимия експерт на ООН по сексуална ориентация и полова идентичност (SOGI) надхвърлят далеч правомощията и обхвата на мандата му и са изключително вредни за децата, жените и семейството. С тях се нарушават заложените принципи в Резолюция 5/1 на Съвета за правата на човека, които изискват „универсалност“, „безпристрастност“, „обективност“, „не селективност“ и „полова перспектива“[2]

Въпросите, изброени в насоките за участие от независимия експерт по SOGI, разкриват, че основната цел на предстоящия му доклад е да промени общоприетото в международен план разбиране за мъже и жени, въз основа на биологичния им пол, и да го замени с радикалната концепция за „полова идентичност“. Това е в противоречие на мандата на ООН да предоставя права и защита на жените и момичетата.

Терминът „полова идентичност“ не се среща в нито една обвързваща международна спогодба, договорена от органите на държавите-членки на ООН. Всеки път, когато този термин е предложен е бил отхвърлян от държавите-членки на ООН, като твърде противоречив. Освен това българският Конституционен съд ясно заяви в решение №13 от 27.07.2018г., че въвеждането на пол и полова идентичност, различни от биологичните са в нарушение на Конституцията[3].

Твърдо сме против опитите на независимия експерт по SOGI да подкопае сигурността и защитата на жените и момичетата, чиито права и лична неприкосновеност са нарушени от мъже, които се идентифицират като жени. Приемането на политики за недискриминация въз основа на „полова идентичност“ e довело до насилие и злоупотреби спрямо жени и момичета в обществени дамски помещения (тоалетни, бани, съблекални, защитени жилища за жени и др.), както и в редица спортни състезания.

С доклада на независимият експерт се цели също въвеждането на т. нар. „системно сексуално образование“[4] (CSE). Изследователите заключават: „Три десетилетия изследвания показват, че системното сексуално образование не е ефективна стратегия за обществено здраве в училищата по света, с много повече доказателства за неуспех, отколкото за успех и предизвиква редица вредни въздействия.[5]

Още повече редица държави-членки на ООН изрично отхвърлиха концепциите за „системно сексуално образование“, „сексуална ориентация и полова идентичност“ от Програмата за 2030г.  Считаме, че опитите чрез мандата на експерта по SOGI да се отхвърлят позициите на противопоставилите се държави е пряко посегателство над суверенитета на държавите-членки на ООН и злоупотреба със системата на ООН[6].

Тъй като „половата идентичност“ и „изразяването на пола“ се основават на вътрешни чувства, уникални за дадения индивид, а не на биологични реалности, които могат да бъдат независимо проверени, как би могъл да действа закон, ако единствено лица с полова дисфория ще могат да определят дали дадена политика или действие е в нарушение на закона? 

Въз основа на гореизложеното призоваваме страните-членки на ООН да отхвърлят докладите на независимия експерт на ООН по SOGI, които нарушават правата и сигурността на момичетата и жените, застрашават естественото семейство и увреждат децата, изложени на вредното за тях системно сексуално образование.

Спри Системното секс. образование!

Гражданско сдружение “Асоциация Общество и Ценности”

Изх. №02/04.03.2021       

[1]https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/GenderTheory.aspx

[2]  Приетото от държавите-членки значение на “полова перспектива” касае равенството за жените, а не транссексуалната перспектива.

[3]www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

[4] Програмите за системно сексуално образование съдържат повечето или всички изброени по-долу програмни елементи:
1. Сексуализира децата
2. Учи децата как да дават съгласие за секс
3. Нормализира аналния и оралния секс
4. Насърчава хомосексуалното / бисексуалното поведение
5. Насърчава транссексуалната идеология
6. Насърчава самостоятелната и/или груповата мастурбация
7. Насърчава използването на презервативи по неподходящи начини
8. Насърчава ранната сексуална автономност
9. Не успява да установи въздържанието от сексуални контакти като очакван стандарт
10. Насърчава абортите при деца
11.Насърчава сексуално образование от връстници към връстници и застъпничеството за сексуални права
12. Подкопава традиционните ценности 
13. Подкопава ролята на родителите и техните права
Източник: StopCSE.org

[5] Weed, S., Ericksen, I. (2019). Institute for Research and Evaluation. Re-Examining the Evidence for Comprehensive Sex Education in Schools: A Global Research Review. www.institute-research.com 
Резюмето от доклада на български: Преоценка на резултатите от системното сексуално образование в училищата – резюме на изследванията в глобален мащаб

[6] Всеобщата декларация за правата на човека, член 26.3, гласи, че родителите имат „първостепенно право“ да решават по отношение на образованието на своите деца. Чувствителен въпрос като сексуалното образование трябва да се преподава при зачитане на правата, задълженията и отговорностите на родителите, както са залегнали в множество договори на ООН и важни документи на ООН.

Текстът към изпратеното на английски език писмо вижте на: Opinion on UN report on gender, sexual orientation and gender identity

Становище може да изпратите на английски, френски или испански език в word документ до 14 март, 2021 на: [email protected] и [email protected] Вижте повече на:
https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/GenderTheory.aspx

Подобни статии

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *