ДО: КОМИСИЯТА ПO ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, СЕМЕЙСТВОТО, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИE, НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 49-то НС КОПИЕ ДО: ПРОФ. Д-Р ГАЛИН ЦОКОВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

                                                                               Изх. № 001/11.01.2024г.

СТАНОВИЩЕ

в подкрепа и с предложения

към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, внесен от д-р Костадин Костадинов и група народни представители от ПП „Възраждане“, с вх. № 49-354-01-121/16.11.2023г.

От сдружение Асоциация Общество и Ценности,

изготвено от д-р Стефка Гигова

            

Уважаеми Дами и Господа,

Бяхме потърсени от родители да изразим мнение относно предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, внесен от д-р Костадин Костадинов и група народни представители, с вх. за НС № 49-354-01-121/16.11.2023г., с оглед важността на обучението на деца със специални образователни потребности. 

В тази връзка се свързахме за съдействие с изготвяне на становището ни с д-р Стефка Гигова. Тя е доктор по клинична психология, с над 30 годишен професионален опит в областта. Д-р Гигова е когнитивно-поведенчески и арт терапевт, редовен член на Дружеството на психолозите в България, член на Асоциацията по клинична психология и на Асоциацията на логопедите в България. Тя е обучител и носител на наградата „Стоян Михайловски“ на КТ Подкрепа, Образование за 2023 година, в категорията педагогически специалисти с подкрепящи функции.

Предлагаме по-долу нейното становище, което като сдружение изцяло подкрепяме.

Изразявам пълна подкрепа на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, с вх. за НС № 49-354-01-121/16.11.2023г. 

В допълнение към тях отправям още няколко конкретни предложения:

     В чл.95, параграф 1, към предложената нова ал.9 в текста за използване на подходящи технически средства и устройства от децата и учениците със специални образователни потребности, осигуряващи достъпност, предлагам да се добави и „приспособяване” на учебното съдържание, „особено във връзка с ограмотяването”.

    Под „приспособяване” имам предвид съобразяване и адаптиране на учебното съдържание в съответствие със специфичните нужди на децата и учениците със специални образователни потребности, включително дислексия, дисграфия и дискалкулия, чиито особености са отразени в индивидуалните им учебни планове и програми. 

     В чл. 152, ал.2. подкрепям текста „учебните комплекти трябва да съдържат текстов файл на учебника, чието съдържание е необходимо да се адаптира, предлагам да се добави и „приспособи” за нуждите на учениците със СОП.” 

    В чл.178,ал.1 изразявам мнение в подкрепа на създаването на нови точки:

т.15 „Предоставяне на технически средства и устройства, които да осигуряват достъпност , предлагам да се добави и „съотносимост” на учебните и изпитни материали към потребностите на учениците със специални нужди.

т.16 В текста “устно изпитване в щадяща среда” да се добави „без четене на глас пред класа”.

т.17 ”Писмено изпитване за учениците с орална диспраксия, да се добави и със „заекване”

   В чл.198 подкрепям текста за осигуряване на технически средства със съдействието на кмета на общината и с решение на общинския съвет.

   В чл.231 ал. 3 подкрепям текста във връзка с одобряването на програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, предлагам да се добави  “провеждащи образователната политика във връзка с приобщаващото образование.” 

   Във връзка с прилагане на мерки за превенция за специфични нарушения на способността за учене – дислексия и дискалкулия на развитието, предлагам: 

     В чл.151 ал.1. към текста познавателната книжка е дидактично средство, което подпомага цялостното обучение на детето по едно или няколко образователни направления за определена възрастова група на предучилищното образование за овладяване на компетентностите, посочени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование, предлагам да се допълни и „държавния образователен стандарт за приобщаващото образование”.

      Аргументацията ми е подкрепена със защитена докторска дисертация в СУ ”Св.Климент Охридски” през 2012 година на тема „Превенция на специфични нарушения на способността за учене”. Собственото ми изследване включва прилагане на стандартизирани скрининг процедури за училищна готовност при 120 деца на 5 и 6 годишна възраст. От 60 скрининг положителни 73% показаха трудности по отношение на началните математически умения, а 41% затруднения в началните езикови умения.

Това ми даде основание да продължа изследванията при деца  в предучилищна възраст от 5 до 7 години с цел откриване на ранни признаци за дискалкулия на развитието.”

  С УВАЖЕНИЕ,

МИХАЕЛА ДЖОРГОВА, ПСИХОЛОГ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ “АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ”

Д-Р СТЕФКА ГИГОВА, ЛОГОПЕД, КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ И ТЕРАПЕВТ 

Стефка Гигова е доктор по клинична психология, с над 30 годишен професионален опит. Тя е когнитивно- поведенчески и арт терапевт, редовен член на Дружеството на психолозите в България, член на Асоциацията по клинична психология и на Асоциацията на логопедите в България. Д-р Гигова е обучител и носител на наградата „Стоян Михайловски“ на КТ Подкрепа, Образование за 2023 година, в категорията педагогически специалисти с подкрепящи функции.

*Ето какво още посочи д-р Гигова в допълнение към отправените по-горе от нея предложения:

“Обобщените резултати  в тази насока публикувах през 2021 година в научна монография на тема „Възможното невъзможно – превенция на дискалкулия на развитието”. Научният ми консултант е проф.д.пс.н. Ваня Матанова, а рецензенти са доц.Диана Циркова и доц.Русанка Манчева . В книгата предлагам модел за превенция на дискалкулия на развитието при деца и ученици от 5 до 7 годишна възраст.

      През 2023 година в представен доклад (под печат) пред десетия конгрес на дружеството на психолозите у нас с данни от собствено пилотно проучване на авторски скрининг процедури при 386 изследвани, извеждам две възрастови групи деца в риск от дискалкулия на развитието – на 5 и на 6 г. 

     Ранната идентификация на децата в риск от дислексия и дискалкулия на развитието ще спомогне за навременно изготвяне на специални терапевтични програми, адекватно въздействие и подготовка на тези рискови групи деца за ограмотяване.

     По данни на проф. д.пс.н. Ваня Матанова (2023), представени в новоизлязлата и книга „ Детско психично здраве”, в България през 1985-1989 година е направено епидемиологично проучване по националната програмата за изследване на човека и неговия мозък от колектив под ръководството на проф. Радослав Райчев и проф. М. Ачкова. При 15-20 %  от популацията ученици в начална училищна възраст са установени специфични нарушения  на способността за учене. В това число са учениците от 7 до13 годищна възраст, имащи затруднение в овладяване на училищната програма. Включени са и тези с  емоционални и поведенчески проблеми, породени от специфични нарушения на способността за учене или причиняващи ги. 

       Терминът специфични нарушения на способността за учене е обяснен от проф. Ваня Матанава ( 2001) в книгата и „Дислексия” и включва седем области на функциониране:

1. импресивна реч

2. експресивна реч

3. основни четивни умения

4. разбиране на прочетеното

5. основни умения за писане

6. основни математически умения и математическо мислене

      По данни на колектив – Р.И.Райчев, М.Р. Райчева, М.А. Рашева, В.Л.Матанова, К.Г.Стоянова, И.Р.Райчев (2012), в т.2, Детска невропсихология, „нарушенията в усвояването на писмената реч (ограмотяването) по много чужди и няколко наши епидемиологични проучвания достига до 15-18% от дадена популация.”

     Честотата на разпространение на дискалкулия на развитието според Катрин Кучиан и Майкъл фон Астер (2015)  е от 3% до 6% в световен мащаб. 

   Обръщам внимание на факта, че дискалкулия на развитието много малко или почти не се обсъжда, което води до неравностойно положение в правата на тази категория деца и ученици.”  

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *