Становище на Асоциация общество и ценности, по повод обществената дискусия на Законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
 
            Тези дни Ви предстои да направите изключително важен избор. Избор, който ще се отрази на бъдещето на българските деца и жени, на брака и семействата, на бъдещето на България! Като ключов такъв той следва да бъде направен много внимателно.
 
            Искаме да Ви обърнем внимание на няколко важни проблема, които следва да бъдат решени преди да пристъпите към обсъждане и гласуване на Закона за ратификация на Истанбулската конвенция:
 
            В чл. 4, т. 3, се казва: “Прилагането на разпоредбите на настоящата Конвенция от страните, по-специално мерките за защита на правата на жертвите, трябва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол (sex), социален пол (gender), раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, сексуална ориентация, идентичност, основана на пола, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно положение, статут на мигрант или на бежанец, или друг статут.”

            Дадената в обяснителния доклад към Конвенцията дефиниция за полова идентичност гласи (т. 53): “Някои групи от хора също могат да бъдат дискриминирани въз основа на тяхната полова идентичност, което с прости думи означава, че полът, с който се идентифицират, не е в съответствие с пола, определен за тях при раждането. Това включва категории лица като трансджендър и транссексуални лица, лица обличащи дрехи, подходящи за противоположния пол, травестити и други групи лица, които не съответстват на това, което обществото е определило като принадлежащо към „мъжки“ или „женски“ категории.”

            От посочената в обяснителния доклад на Конвенцията дефиниция за полова идентичност ясно се казва, че мъжът следва да бъде третиран като жена от закона, ако така се е идентифицирал, и обратното – жената като мъж.

            Това ще се случи и с предложението за добавянето на признака “полова идентичност”(1) на Министерство на правосъдието в Закона за защита от дискриминация.
            Публично, защитниците на Конвенцията отричат, че тя ще доведе до джендър политики в училищата. Излязлата в медиите информация(2) за съдържанието на Националната програма за превенция и защита от домашно насилие показа, че джендър обученията на децата са заложени от предучилища възраст.

            Официално стана ясно, че преводът на Конвенцията, с който разполагаме на български език, е погрешен. Това заяви и представителката на Мониторинговия механизъм към Конвецията г-жа O’Loughlin (3) на 16 януари, т.г., като каза също така, че следва да бъде направен точен превод на документа.

            В предоставения на български език текст на Конвенцията и на сайта на Народното събрание липсва т.нар. “Обяснителен доклад”(4), който е неразделна част от нея.

            Ако Вие като управляващи нямате достъп до съдържанието на обяснителния доклад на български език, как бихте могли информирано да водите дебат за ратификацията на тази конвенция? Все пак става дума за един толкова ключов и определящ бъдещето ни документ? Кои точно значения на посочените по-горе термини визирате и на какво основание? Как те биха се отразили на Българската Конституция и законодателство, в сферата на семейните отношения, образованието, здравеопазването, външния ред и сигурност?

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            Предвид изложените по-горе проблематични аспекти, касаещи последващите разисквания на Истанбулската конвенция, апелираме към Вас:

            1. Да излезете с официална позиция, по повод повдигнатите в това писмо проблеми, въпроси, изложените факти и аргументи.
            2. Да направите точен превод на Истанбулската конвенция, съобразявайки се с препоръката на GREVIO.
           3. Да преведете на български език обяснителния доклад, който дава смисъла и значението на понятията, заложени от авторите на текста на ИК.
           4. Да информирате българското общество какви промени на българското законодателство са вече подготвени от Работната група към Министерство на правосъдието и какви предстоят да бъдат включени.
           5. Да поискате и предоставите публично официално становище от Конституционния съд за това дали и какво следва да се промени в Конституцията ни, ако Истанбулската конвенция бъде ратифицирана. 
           6. Да приемете в българското законодателство възможно най-скоро всички нужни мерки, които ще осигурят една наистина ефективна превенция и защита на жените от насилие и ще предотвратят домашното насилие.
            7. Да ни включите в работните групи за обществено обсъждане, на законодателните предложения в сферата на защита на жените от насилие и образователните програми за превенция на насилието и дискриминацията в предучилищна и училищна възраст.
           8.  След посрещане на исканията ни, описани от т.1 до т.7, апелираме към Вас да проведете обществен дебат, с адекватно медийно покритие, за да може да се запознае българската общественост с официалните термини, приписаното им значение, да се обсъди ефекта от тяхното прилагане, след като преводите на Конвенцията и обяснителния доклад са коректно изготвени на български език.

          В заключение искаме да Ви обърнем внимание, че според чл. 78 от Истанбулската конвенция България няма право на резерви по отношение на определението за пол и полова идентичност (чл. 3 и чл. 4). Ратификацията на Конвецнията ще наложи България да промени Конституцията си и вътрешното си законодателство(5), съгласно така зададените значения за пола и половата идентичност, които неминуемо ще доведат до редефинирането на брачната институция.

            Истанбулската конвенция не е част от европейското право и България не е длъжна да я ратифицира.

            Апелираме към Вас да не подлагате на разглеждане в парламентарните комисии и да не подлагате на гласуване Истанбулската конвенция в настоящия й вид, преди посочените по-горе въпроси да бъдат решени.

В случай, че пристъпите към преждевременно гласуване, апелираме към Вас да гласувате по съвест, за защита достойнството и правата на жените и децата, брака и семейството икатегорично да отхвърлите Законопроекта за ратифициране на Истанбулската конвенция!

С уважение,

Михаела Джоргова

Председател на
Гражданско сдружение “Асоциация общество и ценности”
бул. “Владимир Вазов”, бл. 169, ет. 1, ап. 3
София 1517
email: [email protected]
www.sva.bg

Становището е подкрепено от десетки учени и преподаватели (виж по-долу).

гр. София, 24.01.2018г.

Становището допълнва изразената от нас позиция в Отвореното писмо, заедно с други, на 19.12.2017г.: Над 50 организации подкрепиха Отвореното писмо за отхвърляне ратификацията на Истанбулската конвенция

1 http://parliament.bg/pub/PK/278688754-06-723.pdf

2http://glasove.com/categories/novini/news/karakachanov-predotvratyava-dzhendyr-obucheniya-v-detskite-gradini

3 http://clubz.bg/62976-gender_e_samo_za_socialnite_roli_na_myja_i_jenata

4 https://rm.coe.int/16800d383a

5http://pogled.info/bulgarski/vladimir-sheitanov-igrata-s-mezhdunarrodnoto-pravo-istanbulskata-konventsiya.91701

​ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ В НАРОДНОTO СЪБРАНИE
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА:
КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖДА И СПОРТА
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
КОПИЕ ДО:
МАЯ МАНОЛОВА, ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Файлът по-долу, направен и предоставен от Димитър Иванов, показва нагледно скритата цел и какво ще последва от Истанбулкста конвецния:

* Наш съмишленик (по своя инициатива, за която научихме впоследствие) е споделил становището по-горе във Facebook, където е подкрепено от изброените по-долу учени и преподаватели (много възможно е в момента да са доста повече):

1. Златан Колев Ганев, преподавател (асистент доктор) в ТУ Варна
2. Пролетна Христова Ганева, учител по английски език в Първа езикова гимназия – гр. Варна
3. Д-р Маргарита Красимирова Христова – учител в ПГТ „П.К. Яворов“ град Добрич и в Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ гр. Добрич; сътрудник в Департамент за модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт гр. Варна.
4. Анна Димитрова Петрова – учител в ПГТ „П. К. Яворов“ – град Добрич и в ПГВМ „Проф. д- р Г. Павлов“ – гр. Добрич
5. Д-р Елеонора Николаева Енчева, асистент в Медицински Университет – гр. София, д.м.
6. Цветанка Маркова – учител по английски език в училище „Престиж“ – гр. Силистра
7. Нела Калова – учител по български език и литература в Трето ОУ „А. Кънчев“ – гр. Варна
8. Христо Христов, учител в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Добрич
9. Ангелина Митева – учител в ПГТ „П. К. Яворов“ – гр. Добрич
10. Панка Димитрова – ст. учител ДГ 4 – гр. Димитровград
11. Милена Ненчева – учител в ПГТ “П. К. Яворов“ – гр. Добрич
12. Марияна Шестакова – учител в ПГТ „П. К. Яворов“ – гр. Добрич
13. Димитър Димитров – учител СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Добрич и ЧПГТП „Райко Цончев“ – гр. Добрич
14. Илияна Милева Стратиева – учител в ПГТ „П. К. Яворов” – гр. Добрич
15. Невяна Танева Манова – учител в СУ „П. Р. Славейков“ – гр. Добрич
16. Марина Смиленова – главен учител в ДГ „Синчец“ – гр. Благоевград
17. Бранимира Тодорова – художник и бивш преподавател в Шуменски университет
18. Искра Керанова – учител в СУ „П. Р. Славейков“ – гр. Добрич
19. Мими Димова, учител в СУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Добрич
20. Тамара Стоянова Колева – учител в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Угърчин
21. Надя Илиянова Христова, учител в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, град Ловеч
22. ‎Пенка Василева Терзиева – учител в ПГТ „П. К. Яворов“- гр. Добрич
23. ‎Янка Колева Цокова – учител в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Лесидрен
24. Дани Обрешкова – учител в СУ „Петко Росен“ – гр. Бургас
25. Стела Бориславова Ковачева – Педагогически съветник IV Е „Фредерик Жолио-Кюри“ – гр. Варна
26. Таня Георгиева Самоковлиева – учител по руски език в ПГЧЕ „В. Левски“ – гр. Бургас
27. Христина Маринова Женкова – старши учител в ПГТ „П. К. Яворов“ – гр. Добрич
28. Ангелина Митева – учител в ПГТ „П. К. Яворов“ – гр. Добрич
29. Пенка Костякова – учител по български език и литература в СУ „Д. Благоев“ гр. Свищов
30. Искра Русева Добрева, начален учител, гр. Силистра
31. Доц. д-р Юляна Христова Пешева – ТУ – гр. София
32. Евгения Тодорова – учител подготвителен клас – гр. София
33. Доц. Димитър Божков, ТУ – гр. София
34. Лина Славова Цветанова, начален учител в ОУ „Г. Бенковски“ – гр. Бургас
35. Димитър Хаджидимитров – учител по английски език в ПМГ „К.Величков“ – гр. Пазарджик
36. Яна Шишкова, учител по китайски език в 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ и други училища.
37. Дарина Николова Димитрова
– старши учител в начален етап в ОУ „Пейо Яворов“ – гр. Бургас
38. Василка Золова Джонджорова- ст. детски учител в ДГ „Слънце“ – гр. Пловдив
39. ‎Димитричка Василева Георгиева – детски учител в ДГ 10 „Слънчице“ – гр. Добрич
40. Красимира Василева Панова – старши учител ДГ „Слънце“ – гр. Пловдив
41. Катя Литова, докторант в института по микробиология „Стефан Ангелов“, БАН
42. Павлина Матеева – учител по български език и литература в ППМГ – гр. Ловеч
43. Мария Стефкова Асенова – учител по Философия в ППМГ – гр. Ловеч
44. Екатерина Петкова – учител в ДГ „Д-р Едгар Бороу“ – гр. Пловдив
45. Теменужка Милкова Кацарева – учител ДГ „Слънце“ – гр. Пловдив
46. Магдалена Костадинова Делова – ст. учител по музика в ДГ „Слънце“ – гр. Пловдив
47. Веселина Димитрова Теофилова – учител по математика в СУ „Патриарх Евтимий“ – гр. Пловдив
48. Йорданка Делчева, преподавател по английски език, СУ „Васил Левски“ – гр. Димитровград
49. Дияна Русева – учител в ДГ 1 – гр. Варна
50. доц. д-р Галина Найденова – Опитна станция по соята, Селскостопанска академия – гр. Павликени

Ако желаете да го подкрепите напишете вашите имена, учебно заведение, град във ФБ групата на: https://www.facebook.com/S.and.T.against.IC/posts/175338613078540
или по-долу като коментар под тази публикация

Подобни статии

2 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *