Все по-голямата подкрепа на семействата от страна на правителството в Унгария създава среда, в която браковете и семействата процъфтяват, а броят на абортите намалява.
Подкрепата е допринесла до осезаем спад в броя на разводите (23 873 през 2010 г. на 18 600 през 2017 г.) и сериозно увеличаване на сключените бракове (35 520 през 2010 г. до 50 600 през 2017 г.). Също така благодарение на нея броят на абортите се е понижил с над една трета спрямо 2010г. (от 40 449 на 28 500).

„Предпоставка за средното и дългосрочно социално развитие и устойчивостта на Унгария е дълготрайния  обрат в демографските тенденции.“, сподели  Каталин Новак, държавен секретар на Унгария за семейството, младежта и международните отношения по време на провела се международна конференция за живота и семейството. Според нея «целта може да бъде постигната със стабилна, комплексна, целенасочена и гъвкава семейна политика, способна да се адаптира към променящите се нужди и условия.”

Конституцията на Унгария отдава особено значение на семейството, защитава институцията на брака и гласи, че в основата на семейството стоят брака и взаимоотношението на родителя с детето.   Унгария насърчава раждането и ангажимента на родителите към децата. Подходът на страната включва подпомагане на семействата, които ще могат да съчетават трудовите и семейните си задължения. ​

Помощта за семействата включва подкрепа на майчинството, платен отпуск за отглеждане на дете, семейни данъчни облекчения и надбавки за жилищни нужди, данъчни облекчения, които насърчават младите двойки да се женят, ваканционни обезщетения, безплатни ваканционни лагери за деца, субсидирани учебници и намалени разходи за комунални услуги.  Семействата са отчели значително увеличаване на финснсовите си ресурси, вкл. растеж с  63,8% от 2010 г. насам в нетните средни доходи на унгарските семейства, поради самото намаляване на семейното данъчно облагане. 

Статистическите данни за демографското и икономическо развитие в Унгария  между 2010 г. и 2017 г. показват увеличение на броя на новородените.  Според  доклада на Новак, общият  брой на раждаемостта, броят на абортите и разводите е намалял, докато браковете са се увеличили. 

По-долу е пълният текст на изказването на Каталин Новак озаглавен: Унгарската семейна политика

Основният закон (конституцията на Унгария) придава особено значение на семейството, защитава институцията на брака и декларира, че в основата на семейството стои брака и отношенията между родител  и дете. В Конституцията се заявява, че Унгария следва да насърчава поемането на отговорност за създаване на деца.

Предпоставката  за средно и дългосрочно  социално развитие и устойчивостта на Унгария е дълготрайния обрат  в демографските тенденции и проблеми.  Целта може да бъде постигната със стабилна, комплексна, целенасочена и гъвкава семейна политика, способна да се адаптира към променящите се нужди и условия.  Настоящите и бъдещи  родители трябва да имат дългосрочна стабилност и надеждно финансово състояние. В това отношение заетостта и лесното съчетаване на задълженията за работа и семейство са от ключово значение. Ето защо правим опити да помогнем на родителите колкото може повече да съчетаят кариерата си с отглеждането на дете.  Настоящата унгарска семейна политика има комплексна структура, за да може да осигури такава помощ на семействата. Една от приоритетните цели е да се приложи постоянен обрат в демографските насоки;  поради тази причина се полагат усилия  да се гарантира, че ще се родят всички желани деца.

В Унгария Службата на държавния секретар за семейните и младежки въпроси  на Министерството на човешките ресурси отговаря за професионалния контрол на семейната политика. След изборите през 2014 г., през новия правителствен мандат, семейните регулации бяха отделени от социалните, тъй като връзката между двете области се основаваше на това, че раждането на деца води към бедност.   В Унгария семействата получават отличителна подкрепа:  Унгария изразходва  4,8% от своя БВП за такива цели в сравнение със средната стойност от 2,55% на ОИСР (2011 г., Източник: Семейна база данни на ОИСР).

Формите на семейно подпомагане са или универсални (дадени въз основа на субективно право), или условни при наемане на работа преди раждане на дете. Въз основа на субективно право се отпускат еднократни  помощи за майчинство, които се предлагат, когато се роди детето. Също така родителите имат право на 3 годишен платен отпуск за отглеждане на деца.

Допълнителният пакет за домашна грижа за дете (GYED), въведен през 2014 г., предлага значителна подкрепа и бележи концептуална промяна. Целта му е да гарантира, че отглеждането на деца няма да отстрани родителя от пазара на труда и че майките с деца няма да бъдат принудени да решават дали искат да бъдат вкъщи с децата си или да започнат работа. През 2017 г. близо 90 000 родители имат право на GYED Добавка (от които 39 491 родители получават обезщетението след повече от едно дете и 847 родители се възползват от студентската GYED).

​Емблематичното средство на системата за подкрепа на семейството в Унгария е щедрото семейно облагодетелстване, което се предлага постепенно на все повече и повече граждани през последните години. Най-голямата бюджетна точка обаче е семейната надбавка, предлагана въз основа на субективно право за всяко дете; Унгария разпределя приблизително 1,1% от своя БВП за тази цел. 1 януари 2011 г. родителите, които очакват първото си дете имат право на обезщетение от датата, на която плодът е на 91 дни.  Финансовото положение на семействата значително се подобри с намаляването на режийните разходи (разходи за газ, топлоснабдяване, ток, пречистване на вода и комини, и събиране на отпадъци), въведени постепенно.

Между  2010 г. и 2017 г. средният доход на унгарските семейства се е увеличил с 63,8% благодарение на намаляването на семейния данък. Родител с едно дете печели повече от 13% (26 000 форинта) средно в сравнение с възрастен без непълнолетно дете.

Жилищата се подпомагат с безвъзмездна помощ (жилищна помощ за семейства), заеми със субсидирана лихва и държавни програми за жилищни спестявания.  От 1 юли 2015 г. субсидията за социални жилища се заменя със субсидия за семейно начало, която сега се предлага на по-широк кръг от бенефициенти, за да се насърчи постигането на целите, свързани с жилищното настаняване на семейства, които отглеждат деца.

От 1 януари 2016 г. семействата, които понастоящем отглеждат три или повече деца или които се ангажират да отгледат  най-малко три деца в бъдеще (включително децата, които вече имат)  могат еднакво  да получат еднократна парична помощ в размер на 32,260 евро при строеж или закупуване на нов имот. Освен това, тези семейства могат да ползват намален жилищен кредит от 32,260 евро (10 млн. форинта) с държавна субсидия за лихвения процент. От юли 2015 г. до февруари 2018 г. близо 70 000 семейства се възползваха от семейната помощ в размер на 635,5 млн. евро (197 млрд. форинта), така че семейството получава средно около 9 000 евро (средно 2,8 млн. форинта).

Данъчната помощ за всъпване за първи път в брак, ново средство за намаляване на данъчната основа, беше въведена през 2015 г. Тази мярка има за цел да насърчи младите двойки да се оженят: една младоженка има право на данъчно облекчение от  16 евро (5.000 форинта) на месец, при условие че това е първият  брак на поне един от тях. До края на 2015 г. 21,5 хил. двойки биха могли да намалят данъчната си основа с общо 1,6 милиона евро. Нова полза от добавката, въведена през 2017 г. е, че двойките продължават да имат право на тази надбавка за максимален период от две години.

Родителите имат възможност да спестят пари за децата си с държавна подкрепа. Бюджетът за държавното обществено осигуряване и паричните обезщетения и помощи  (Така се казва наредбата в нашия закон) (управляван понастоящем от Унгарската държавна хазна), изплаща еднократна сума от 137 евро, депозирана от държавата за всяко новородено бебе и сума, която по желание може да се депозира и от родителите, както и отпусканата годишно от държавата всеки месец за първите две плащания сума (10% от общата сума от държавата и от родителите, но не повече от 19,35 евро), се събира в открит влог в Министерство на финансите като депозит до навършване на пълнолетие 19 години.    Правителството въведе програмата за социална почивка „Елизабет“  за да гарантира, че нуждаещите се имат възможности за почивки. Всяка година главните целеви групи включват пенсионери, големи семейства, хора с увреждания и деца.

През 2017 г. повече от  100 000 деца се възползваха от ваканционните лагери почти без такса. Правителството разшири възможността за безплатно или субсидирано хранене на деца. От 1 септември 2015 г. броят на децата, които отговарят на условията за безплатно хранене по време на детската градина  се е увеличил почти трикратно. През учебната 2016/17 година, 467 000 деца са получили  безплатни хранения.
Разширяване на безплатното предоставяне на учебници. Към учебната 2016/2017 година на учениците от начално  училище  от 1-ви до 4-ти клас е осигурен безплатен достъп до учебници. В същото време учебници продължават да се предоставят безплатно на деца в нужда (например деца, живеещи в големи семейства или деца с увреждания). От учебната 2017/2018 година унгарското правителство осигурява безплатни учебници на всеки ученик в началните класове.

От 2018 януари правителството спира изплащането на дълга на студентски заем през първото тримесечие на бременността за жени, които имат първото си дете, освобождава 50% от дълга за студентски заем на жени с две деца, а за жени с три или повече деца правителството освобождава целия дълг.  Срокът за изплащане на детски надбавки се удължава за студенти, докато детето достигне двегодишна възраст. Дългът на семействата с три деца, които имат ипотечни кредити, намалява с 1 млн. форинта  и с още 1 млн. форинта, ако имат повече деца държавата поема дължимата от тях сума .

Унгарското правителство удължи субсидията  за раждане  за унгарските майки, живеещи извън границите, които имат унгарско гражданство или унгарски сертификат (в случай, че законът на държавата по пребиваване забранява двойното гражданство).  Бюджетът за държавното обществено осигуряване и паричните обезщетения и помощи също ще се разшири от януари 2018 г., а условията за допустимост са същите като при отпуснатите помощи за раждане.

От 1 януари 2011 г. съществува нова възможност за така нареченият „40 годишен допустим стаж за жени“  за жените, които са придобили най-малко 40 години допустим стаж и са прекратили упражняването на възмездна дейност. Допустим стаж означава всеки период на извършване на възмездна дейност или на получаване на обезщетение за бременност и раждане, суми за грижи за дете, помощи за домашни грижи за дете и помощ за отглеждане на дете или на получаване на възнаграждение за полагане на грижи, свързани с отглеждане на дете. 

Целта на тази мярка е да се признае голямото натоварване на жените, както и тяхната ангажираност и да се даде възможност на възрастните жени да оказват активна помощ на своите деца преди всичко в грижата за внуците си.

Превод със съкращения от: https://www.lifesitenews.com/news/hungary-sees-abortion-numbers-plunge-with-rise-of-pro-family-policies

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *