Декларацияза информирано съгласие на доброволeн сътрудник към сдружение „Асоциация общество и ценности“

С настоящото, като доброволен сътрудник към сдружение „Асоциация общество и ценности“, БУЛСТАТ: 175299044, адрес: гр. София, п.к. 1517, ж.к. „Хаджи Димитър“, бул. „Владимир Вазов“, бл. 169, ет. 1, ап. 3, телефон: 0897 859 376, електронна поща: [email protected], представлявано от Михаела Димитрова Джоргова – председател („Сдружението“), декларирам, че съм лице над 16 г. и изразявам своето информирано съгласие да предоставя следните свои лични данни на Сдружението: три имена, мобилен телефон, електронна поща, населено място, възраст, професия, година на раждане, начини, по които желая да помагам доброволно за дейността на Сдружението, интереси като доброволен сътрудник, умения и квалификации, опит като доброволец, както и същите данни да бъдат обработвани от Сдружението.

Заявявам, че съм запознат/а с целите, за които се събират моите лични данни, а именно: участието ми като доброволен сътрудник в дейността на Сдружението; за комуникация, за поддържане на архивите на Сдружението и за защита в случай на предявени от/срещу Сдружението искове и/или жалби или в случай на отправено искане към Сдружението от държавен орган или съда.

Известно ми е, че Сдружението съхранява и обработва предоставените от мен лични данни за времето, докато съм доброволец към Сдружението и за срок до 5 години след последната ми доброволческа дейност за Сдружението, освен в случаи на съдебно производство. 

Запознат/а съм с правата, които имам по отношение на предоставените от мен лични данни, а именно: право на оттегляне или възражение, достъп, коригиране или попълване, изтриване. Известно ми е, че Сдружението осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Известно ми е, че в случай на нарушение на правата ми съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, мога да се свържа със Сдружението на електронна поща: [email protected] или да подам сигнал или жалба до Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон: 02 915 3 518, електронна поща: [email protected][email protected], интернет страница: www.cpdp.bg