Aсоциация Общество и Ценности напълно подкрепя и апелира към своите съмишленици за активно участие в демократичните граждански протести срещу непрозрачните назначения на компрометирани личности на ключови постове във властта  и срещу срастването на престъпността и корупцията с политическата система.

По-долу публикуваме писмото на Георги Александров, което бихте могли да разпратите до посочените инстанции. 

Picture

Написах ОТВОРЕНО ПИСМО до Омбудсмана с копие до много международни организации и медии.

МОЖЕТЕ ДА ГО РАЗПРАТИТЕ ОТНОВО ДО ВСИЧКИ ТЯХ като просто напишете, че споделяте моето мнение и го подкрепяте.

Уважаеми г-н Омбудсман,

Аз, Георги Александров, български гражданин, употребил своето право на глас при последните парламентарни избори, се обръщам към Вас за съдействие, тъй като се чувствам дискриминиран и напълно незащитен в собствената си страна, Република България.

БСП Правителството на г-н Пламен Орешарски получи мандат с подкрепата на около 20% от гласоподавателите в България и управлява страната без опозиция и коректив.

Още с първите си действия, това Правителство предизвика бурни негативни реакции у широката общественост у нас и по света с назначенията на лица, пряко и явно свързани с подземния криминален свят, както и бивши агенти на ДС. Тези назначения са на всички ключови позиции в администрацията и министерствата и продължават с всеки следващ ден.

Правителството в момента настройва българските граждани едни срещу други, подклажда напрежение с всеки изминал ден с решенията, които приема и действията, които предприема, отчитайки дейности, които нито са приети, нито одобрени от българския народ, а междувременно обръщайки курса на страната от Европа отново към Русия, обвързвайки България с договорености и зависимости за много години занапред.

Парламентът в момента не работи, тъй като в него са само двете коалиционни партии, управляващи страната, и „опозиционен“ представител от ПП Атака, който дава кворум, а явно погазва законите на България, бие журналисти, влиза с оръжие в Парламента и провокира агресия.

Основната политическа партия ГЕРБ, която спечели най-много гласове на изборите, напълно отсъства от политическия живот на страната, тъй като напълно безотговорно напусна Парламента и изобщо не се появява на заседания. Затова всички решения, които се вземат от Парламента, за мен са тенденциозни и едностранчиви и аз като български гражданин изразявам своето пълно несъгласие с тях поради липса на дискусия и адекватен кворум.

Институциите в България не действат: прокуратурата мълчи и не отнема имунитета на компрометирани парламентаристи; съдът бездейства и се бавят дела срещу бивши управляващи; мафията и подземният свят има достъп до властта и решенията, които се вземат, както и до цялата секретна информация; Правителството продължава да не подава оставка, а генерира напрежение и провокира към бунтове и неподчинения с всяко свое следващо назначение и решение.

Десетки хиляди български граждани (по консервативни изчисления досега са протестирали доста над 100 000 души) протестираме мирно по улиците на София и много градове от страната часове наред вече 30 дни всяка вечер и много сутрини, за да изразим явно своя вот на недоверие към настоящото Правителство и да искаме незабавната му оставка.

Поради пълната липса на адекватно решение от страна на българските политици и институциите, от своята позиция на пълноправен гласоподавател и гражданин на Република България, аз настоявам за Вашата намеса, за да се реши кризисната ситуация, в която се намира страната ни. 

Настоявам Правителството на България да спази своите национални и
международни ангажименти като страна-членка на ЕС и НАТО: да създаде мир за своите граждани и да се справи с политическата криза като подаде оставка и напусне политическата сцена. 

Вярвам, че има инструменти на дипломатически натиск да бъде решена подобна абсурдна ситуация и благодаря за Вашата намеса в подкрепа на десетките хиляди български граждани по улиците на страната, за да не ескалира напрежението и да не се стигне до гражданска война в страната ни.

С уважение,
Георги Александров
Гражданин на Република България

Dear Mr. Ombudsman,

My name is George Alexandrov and I am a Bulgarian citizen who gave his vote at the last Parliament elections and I am addressing You for support and intervention because I feel I am being discriminated and completely unprotected in my own country, the Republic of Bulgaria.

The Socialist Government of Mr. Plamen Oresharski received the mandate with the support of about 20% of the voters and rules the country with no opposition and no correcting body in the Parliament.

With their first actions, the Government caused strong negative reactions among the general public in Bulgaria, as well as abroad, by appointing people who have directly and openly been connected with the criminal underground world or former agents of the Communist Secret Services in all key positions in the Administration and the Ministries. This was not an isolated case but continues with every new appointment they make.

The present Government divides the people of Bulgarian in groups and stirs strife and tension between those groups with the decisions they make every day and the actions they undertake, claiming they work for the betterment of the economic situation, while in the meantime they change the course of the country away from Europe towards Russia, again, binding Bulgaria in agreements that will cause dependance for many years ahead.

The Parliament is not functional, since there are only the two ruling parties: The Bulgarian Socialist Party and the ethnic Party for Rights and Freedoms, while their ‘opposition’ is the representative of the Attack Party who helps them have the quorum while Mr. Siderov is obviously trespassing the laws of Bulgaria, hitting journalists and entering the Parliament House carrying a gun and provoking violence. The main political party GERB, who won most votes in the elections, is completely detached from the political life of the country after their utterly irresponsible act of leaving the Parliament and not attending the sessions at all. Therefore, all the decisions that are made at those sessions, are biased and compromised and I, being a Bulgarian citizen, express my disapproval of them because of lack of discussion and proper quorum.

The institutions in Bulgaria are not functional: the Prosecutor’s office keeps quiet and they do not take off the immunity of compromised members of Parliament; the court is inactive and legal action against former rulers is extremely slow and ineffective; the mafia and the underground world have access to power and the decisions of the Government, as well as to all the classified information; the Government does not resign and generates tension, thus provoking riots and uproar with every other decision and appointment they make.

Tens of thousands of Bulgarian citizens (the conservative estimate claims there have been a lot more than 100,000 protestors so far) are protesting peacefully along the streets of Sofia and many other cities in the country for several hours every evening, for 30 days today, to express openly our vote of no confidence to the present Government and demand their immediate resignation.

Due to the total absence of appropriate solution from the Bulgarian politicians and institutions, from my position of a rightful Bulgarian voter and citizen of the Republic of Bulgaria, I insist on Your intervention to solve this situation of crisis that our country is in.

I insist that the Government of Bulgaria keep the national and international
agreements of a member state of the EU and NATO: to create and keep the peace of the citizens and deal with the political crisis by resigning and leaving the political arena.

I do believe that there are tools of diplomatic influence to solve the utterly absurd situation we are in and I thank You for Your intervention and support of the tens of thousands of Bulgarian citizens, demonstrating along the streets of the country, to prevent the tension from escalating and leading to a civil war situation in our country.

Sincerely yours,
George Alexandrov,
Citizen of the Republic of Bulgaria 

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *