До: Министър-председателя на Република България
Президента на Република България

Копие до: 
Министерство на външните работи
Министерство на труда и социалната политика
Народните представители в 43-то Народно събрание

Уважаеми г-н Mинистър-председател, Уважаеми г-н Президент,

Пиша Ви от името на гражданско сдружение „Асоциация Общество и Ценности“ и над 700-те граждани, които подкрепиха отвореното ни писмо*. 
Сериозно сме загрижени от приетото това лято несправедливо решение от Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) в случая Oliari and Others v. Italy**  Най-общо решението твърди, че в Европейската конвенция за правата на човека Италия е нарушила член 8 относно неприкосновеността на личния и семейния живот, тъй като страната не признава законно еднополовите съюзи и еднополовите бракове.

Съдът положи усилия, за да подчертае, че това решение се отнася само за Италия, заради особеностите на техните местни условия.
Трима от общо седем съдии са излезли с “Единно становище”. То ясно показва как би могло да се използва това решение в бъдеще, за да бъдат принудени държави като България да приемат грубо нарушаващи правата на децата правни позиции в полза на еднополовите съюзи и еднополовите бракове, които считаме за деструктивни за обществото ни и правно опасни.

Решението на тези съдии е сигнал за тревога, не само защото решението видимо приема погрешна логика, но също и поради това, че остава широко отворено за тълкуване.

В т. 10 на тяхното “Единно становище”, съдиите, начело с Павел Махони (UK), гласи:
“… Ние не сме сигурни, че такова ограничение на позитивното задължение (отсъждането да касае само Италия, бел. пр.) по силата на Конвенцията е възможно концептуално за местните условия. На второ място, в някои точки нашите колеги … включват в доброволното позитивно задължение отговорността на всички договарящи страни-членки да предоставят правна рамка за еднополовите съюзи (виж, например, точка 165 от решението). ”

Моля, обърнете внимание на становището на тези съдии. Всъщност те показват, че това решение следва да се използва, за да принуди всяка “договаряща държава” (т.е. всяка страна, която е членка на Съвета на Европа) да признае законно еднополовите съюзи. 

България е една от 23-те европейски страни, които не признават фактическото съжителство, в т.ч. еднополовите съюзи. У нас бракът е дефиниран в Коснтитуцията (чл.46 ал.1) като “доброволен съюз между мъж и жена”. 

Затова моля да отхвърлите това несправедливо и правно недопустимо налагане от страна на ЕСПЧ, като откажете да го направите част от законодателството ни, когато този въпрос бъде повдигнат у нас. 

Нещо повече, България следва да насърчи и подкрепи правителството на Италия да обжалва*** това решение пред Голямата камара на ЕСПЧ.  Италия направи такава крачка в делото Лаутси (Lautsi) срещу Италия, когато съдът постанови единодушно, че Италия трябва да отстрани всички кръстове от държавните си училища. Жалбата беше историческа в това, че 10 държави се присъединиха в подкрепа на жалбата на Италия, което доведе до обръщане на вота на 15 срещу 2-ма съдии от Голямата камара. Вярваме с Ваша помощ това отново да се повтори.

Позицията, която страната ни ще заеме е изключително важна в този момент, тъй като ЕСПЧ върви към изземване на същинската власт на националните съдилища и на парламентите в преследване на една крайна програма, която се стреми да унищожи брака между един мъж и една жена като основна, естествена и животворна клетка на обществото.

Мъжът и жената допринасят по уникален и незаменим начин в развитието на детето. И най-добрия мъж не може да замести майката, както и най-добрата майка не може да замести таткото в живота на детето. Нека заедно защитим правото на всяко дете на майка и баща.

Нужно е страната ни да се противопостави на тази несправедлива и недопустима намеса в суверенитета на държавите в Европа. Вие, в качеството си на представляващ страната ни, знаете, че несправедливо постановление не следва да се зачита – юридически или по друг начин. 

Благодарим за Вашето внимателно обмисляне и своевременна намеса по този въпрос.
С уважение,

Михаела Джоргова
Гражданско сдружение “Асоциация Общество и Ценности” 
бул. Вл. Вазов, бл. 169, ет. 1, ап. 3 
email: [email protected]
web: www.sva.bg

* Отворено писмо: 

http://civilactionbg.com/?p=143
** CASE OF OLIARI AND OTHERS v. ITALY:  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156265#{„itemid“:[„001-156265”]}
*** Най-опасното решение на Европейския съд до момента (изтоник: American Thinker)

Подобни статии