ДО: НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

                                                                                                           Изх. №03/09.02.2024г.

СТАНОВИЩЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ ОТНОСНО ПРИЕТИЯ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС СЪС СИГНАТУРА № 49-302-01-53

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

Сдружение Асоциация Общество и Ценности за последните 17 години активно насърчаваме и се застъпваме  за човешкото достойнство и свобода, брака и семейството, за правата на децата и родителите. 

Обръщаме се към Вас с молба да обърнете внимание и да направите предложените по-долу поправки, с оглед предстоящото второ четене на предложения от Министерски съвет Законопроект, със сигнатура 49-302-01-53, за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (наричан по-долу за краткост Законопроекта). 

Граждански процесуален кодекс

В § 16. на Законопроекта, в чл. 621 ал. 2 се предлага следната промяна:

„(2) Компетентните органи по регистрацията актуализират регистрите за гражданското състояние въз основа на влязло в сила решение, автентичен акт или споразумение от друга държава – членка на Европейския съюз, съгласно Регламент (ЕС) № 2201/2003 и Регламент (ЕС) 2019/1111.“

На основание на (9) от преамбюла на Регламент (ЕС) 2019/11, който съдържа следния текст: „По отношение на решенията за развод, законна раздяла или обявяване на недействителност на брака, настоящият регламент следва да се прилага само по отношение на разтрогването на брачните връзки.“ с оглед, че гражданското състояние и неговото вписване в различните държави-членки в момента е много разнообразно и тъй като възприетите дефиниции за пол и брак в се различават, ние предлагаме чл. 621, ал. 2 да се промени така:

„(2) Компетентните органи по регистрацията актуализират регистрите за гражданското състояние въз основа на влязло в сила решение, автентичен акт или споразумение от друга държава – членка на Европейския съюз, съгласно Регламент (ЕС) № 2201/2003 и Регламент (ЕС) 2019/1111, когато това не противоречи на Конституцията на Република България и Семейния кодекс на Република България.“

В § 17, 2. се предлага промяна на второто изречение на чл. 622, ал. 3 със следния текст:

„Съдът може да поиска превод на решението или удостоверението на български език.“

Такава промяна би лишила българските граждани и компетентните органи на правосъдната система от възможността да се запознаят с документите, ако те са на език различен от българския. По тази причина смятаме, че съгласно чл. 3 от Конституцията на Република България и на основание на чл. 15, ал. 1 от Наредбата за административно обслужване, това предложение за промяна в ГПК трябва да отпадне. Същото се отнася до § 14, който цели отмяна на чл. 618 от ГПК за преводите на български език. Тази отмяна не би трябвало да бъде осъществена. От това следва и нужда от промяна по § 18 във връзка с чл. 622в. ал. 8, като предлагаме текстът да се промени по следния начин:

„(8) До предоставянето на превода на съдебното решение или на удостоверението на длъжника съдебният изпълнител не може да предприема изпълнителни действия, а само охранителни мерки.“

Закон за закрила на детето

Предложените нови текстове в § 21, 4. за чл. 22а, ал. 4 и ал. 5 не съответстват и противоречат на настоящата законодателна рамка установена в същия закон и изискването за задължителното му изпълнението от представител на дирекция „Социално подпомагане“ или от съда може да не е в най-добрия интерес на детето.

Текстът гласи:

„(4) В производството по ал. 1 дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето дава становище за състоянието на детето след прехвърлянето му от държавата на обичайното местопребиваване, за неговото мнение и за мнението на родителя за доброволно връщане на детето. При изтекъл период повече от една година от датата на прехвърлянето и/или задържането на детето становището съдържа и информация за неговата приспособеност.

(5) Съдът изслушва детето по реда на чл. 15, ал. 3-5 и отдава дължимото значение на изразеното мнение.“

Поради факта, че изслушването на детето на всяка възраст и при всякакви обстоятелства не винаги може да е в негова полза или в полза на делото, на основание на Регламент (ЕС) 2019/1111 (39) от преамбюла и чл. 15 от Закона за закрила на детето, предлагаме текстът да се промени така:

„(4) В производството по ал. 1 дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето дава становище за състоянието на детето след прехвърлянето му от държавата на обичайното местопребиваване, за неговото мнение, в съответствие с чл. 15 на този закон, и за мнението на родителя за доброволно връщане на детето. При изтекъл период повече от една година от датата на прехвърлянето и/или задържането на детето становището съдържа и информация за неговата приспособеност.

(5) Ако съдът прецени, че е нужно изслушване на детето по реда на чл. 15 на този закон, той може да даде такава възможност.“

Предложените по-горе поправки, които апелираме към Вас да направите, и които  сдружението ни изцяло подкрепя, са изготвени от Национална асоциация “Поход за семейството[1]”. 

  С УВАЖЕНИЕ,

МИХАЕЛА ДЖОРГОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ “АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ”


[1] С изх. №1 от 05.02.2024г. https://www.family.bg/bg/2024/02/06/stanovishte-na-naps-otnosno-zakonoproekt-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-grazhdanskia-protsesualen-kodeks-49-302-01-53/

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *